فرآور
5899 5918
وبملت
1971 1994
وآذر
2102 2022
وسپه
2361 2393
غدشت
10103 9715
خزاميا
1142 1157
وتوصا
1765 1775
وايران
1885 1901
تكنو
1720 1654
رتكو
11002 11328
ثمسكن
1724 1708
سخاش
6750 7006
سفانو
5415 5613
ساراب
2290 2298
خپويش
18741 19521
كاما
10340 10460
زمگسا
28385 27412
لپارس
3844 3697
فخاسح
5301 5225
ثشرق
1893 1821
غمهرا
7598 7306
شفاراح
8200 8405
وملت
633 641
سشمال
2900 2889
وپخش
15670 15796
ورنا
1080 1089
وخارزم
1415 1400
خمحور
1727 1661
خاهن
2120 2091
پتايرح
3245 1
شاراك
7420 7625
كطبس
3900 3823
فسپا
4995 5203
پارسيان
2300 2266
وپاسار
1670 1681
كپارس
8540 8417
پسهند
8819 8703
وسكاب
1194 1209
كهرام
2222 2270
دسينا
12607 13132
شپاكسا
4981 4790
شپترو
4100 4142
وبيمه
1496 1439
سرود
4886 4780
داسوه
10999 10914
صنوين2
1 10881
خريخت
1918 1986
ملت
2045 2130
وبشهر
3006 2974
شنفت
12119 12623
سنير
20500 20413
قهكمت
3190 3221
پرديسح
280 288
خلنت
3288 3168
پرديس
1140 1156
قزوين
2903 2973
وصناح
990 950
سكرما
8377 8517
سفارس
2700 2788
تمحركه
2080 2141
ساروم
5900 5956
حپترو
2770 2664
كخاك
12547 12799
شاملا
11302 11716
غبهنوش
8000 7822
خمهر
2350 2367
وتوسم
3080 3101
خنصير
4960 4883
كچاد
5819 5924
دفرا
8498 8550
غپينو
5325 5121
خكمك
2062 2052
تايرا
4105 4150
كفپارس
4901 5052
دكيمي
6031 6249
كنور
5833 6076
بنيرو
6273 6534
غشهد
2010 2088
كسرام
7202 7411
فاراك
4600 4774
وليز
1927 1986
مشير9412
100 100
بموتو
7344 7649
ثاژن
4520 4520
درازك
24000 24543
حتوكا
3157 3036
غگل
37793 36340
بكام
1816 1747
تاپيكو
5120 5193
شبهرن
22690 22351
كروي
2400 2390
اخابر
2531 2618
ختراك
1990 1914
ولغدر
1880 1904
پكرمان
9060 9045
دكوثر
4101 4227
پارسان
7750 7839
سكارون
5880 5817
كفرا
15460 15549
مرقام
2535 2594
چافست
12691 12203
پدرخش
4394 4225
كترام
2353 2397
غالبر
1961 1935
خزرح
680 699
كساوه
11950 12423
فارس
14189 14779
فلامي
2793 2686
ونيكي
1719 1790
مساپا955
100 100
وغدير
6670 6844
خبهمن
1501 1507
سشرق
2049 1974
سدشت
3039 3165
شكربن
3140 3166
خفنر
2824 2716
وبصادر
769 762
كساپا
2501 2484
وبوعلي
2071 2111
غسالم
2655 2553
حفاري
4840 5005
فخوز
6700 6896
دلقما
3639 3622
تيپيكو
5835 5947
شمواد
3070 3130
نمرينو
12311 12309
لبوتان
1970 2027
تكمبا
2140 2197
فجام
13030 12784
ستران
3759 3797
ثفارس
3592 3454
شسينا
12516 13037
غگرجي
8810 8472
غشان
5560 5783
خوساز
2123 2131
شپلي
1250 1250
كحافظ
3627 3778
سبهان
35221 35172
كلوند
2300 2338
خزر
1820 1775
ثنوسا
3067 3192
وپارس
2745 2755
دجابر
7376 7535
واتي
3530 3576
دشيمي
6250 6345
خچرخش
1880 1827
ونفت
2710 2710
غپاك
4681 4501
قنقش
8899 9232
خودرو2
2500 2478
دتماد
16139 16469
غاذر
3430 3528
حفارس
1924 1850
فملي
2385 2482
سپاها
1671 1712
كگل
5180 5279
شيران
7000 7126
قشكر
2020 2029
خشرقح
788 815
فولادح
1420 1418
وصندوق
3808 3947
خمحركهح
837 845
وساپا
1072 1082
كرماشا
7000 6989
شيراز
7890 7714
شلعاب
3787 3700
خمحركه
1851 1875
قصفها
4440 4484
رانفور
10205 10306
شدوص
4140 4104
فولاژ
3001 3126
رتاپ
8500 8459
سفار
6973 6705
سهگمت
4999 5135
وملي
5371 5593
پتاير
4158 3999
خاذين
2790 2877
سخزر4
7393 5334
خپارس
745 750
غبشهر
5850 5846
كبافق
4220 4339
قمرو
5294 5355
كنورح
4074 4176
دسبحا
7319 7384
شفارس
5720 5857
شگل
9571 9203
آكنتور
12187 12694
خساپا
1220 1249
همراه2
31800 31830
قثابت
2321 2417
وسينا
1838 1879
ولساپا
2188 2193
خرينگ
2759 2653
فولاد
2470 2515
بترانس
4383 4460
وصنا
2106 2193
وتوكا
4648 4841
ونوين
2215 2240
بسويچ
3531 3634
خعتبار
2120 2139
وكار
2342 2342
وبانك
4550 4625
دانا
1444 1390
فلوله
1911 1903
خگستر
3193 3223
شسپا
15150 14876
كاذر
6011 6021
وغدير2
6800 6844
وانصار
2196 2248
شتهران
13600 13559
دامين
13355 13291
ختور
4750 4813
كمنگنز
5999 5905
آسيا
1230 1268
خكاوه
760 745
غدامح
3840 4123
سغرب
5050 5097
واميد
3800 3904
چكارن
4900 4916
وپاسارح
578 620
فسرب
1902 1856
فروس
3176 3308
وتوشه
3450 3370
لسرما
2801 2694
فنورد
6477 6746
دفارا
10603 10790
قلرست
33000 34000
كرازي
3500 3533
خموتور
2255 2348
وصنعت
2137 2154
كپشير
5779 6019
پلاسك
1290 1275
فنوال
4396 4227
والبر
4437 4576
ومعادن
2696 2753
خكار
4848 4902
وپترو
2275 2257
ثاباد
1898 1886
غشاذر
1424 1459
دالبر
9901 10118
حكشتي
4720 4691
سقاين
27500 27618
دابور
18100 17576
غشصفا
6000 5962
شكلر
4733 4551
تكشا
6476 6227
كگاز
5577 5546
ونيرو
1440 1475
پاكشو
9260 8905
بالبر
1980 1904
سنير4
24021 20413
لابسا
5185 4986
قنيشا
4559 4384
ثشاهد
2059 2001
پاسا
15300 15464
خشرق
2050 2043
وتجارت
1006 1005
چفيبر
5126 4929
فايرا
4470 4367
شفن
27000 26328
سكرد
4488 4674
لخزر
7563 7813
خودرو
2460 2478
مداران
2246 2297
شلعابح
2370 2382
ددام
12715 12695
ثامان
1643 1650
فاسمين
3820 3786
فباهنر
2429 2463
قپيرا
5273 5167
خاور
722 721
رمپنا
6810 6911
كهمدا
7220 7453
سخزر
5121 5334
كماسه
6880 6994
شفارا
10950 11403
دارو
7340 7305
وتوس
3014 3139
شپتروح
3000 6700
صنوين
10881 10881
همراه
31380 31830
ديران
6973 7021
بشهاب
16700 16058
بكاب
12265 12776
البرز
1130 1125
ختوقا
2522 2563
دپارس
32999 33367
ولصنم
2198 2251
ورود اعضا
نام كاربري (ایمیل):
كلمه عبور:
ایستگاه نمای بازار
مصطفی مصری پور نمای بازار دوشنبه 10 شهریور نمای بازار دوشنبه 10 شهریور
ویژه
شیفت سرمایه کلان به نمادهای خرد
مصطفی مصری پور نمای بازار یکشنبه 9 شهریور نمای بازار یکشنبه 9 شهریور
ویژه
افت 163 واحدی شاخص
شفافسازی مپنا شفافسازی مپنا پروژه فروز B
مصطفی مصری پور نمای بازار شنبه 8 شهریور نمای بازار شنبه 8 شهریور
ویژه
کابوس 370 واحدی
عملکرد سه ماهه "پتایر" عملکرد سه ماهه "پتایر" طی 3 ماهه نخست سال مالی 93 ، مبلغ 42ریال زیان محقق کرد و همچنین...
ایستگاه نقطه طلایی من
فروشنده حقوقی کفپارس؟
ویژه
فروشنده حقوقی کفپارس؟ فروشنده حقوقی کفپارس کیست؟
۱۱:۱۸ ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
بازدهی 35 درصدی بازدهی 35 درصدی "وبیمه" در پی رقابت سهامداران عمده به نظر می رسد که طی این مدت رقابت این دو سهامدار عمده شرکت که از آن به عنوان بازار گردانی یاد می شود موجب افزایش تقاضای سهم و رقم خوردن معاملات سنگین در این نماد شود.
۱۰:۳۳ ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نرخ خوراک گاز مایع کاهش نمی یابد دبیر انجمن صنایع پتروشیمی اعلام کرد: نرخ خوراک گاز مایع کاهش نمی یابد با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی، هر مترمکعب گاز مایع تا پایان سال جاری با نرخ 13 سنت محاسبه خواهد شد.
۱۰:۲۶ ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ اتفاقات 1 ساعت ابتدایی بازار
۱۰:۲۲ ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
تحرکات در مچینگ
ویژه
تحرکات در مچینگ پیش گشایش بازار
۰۸:۴۲ ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
همگام با حقوقی های بازار
ویژه
همگام با حقوقی های بازار خرید و فروش حقوقی ها (8 شهریور )
۰۸:۴۲ ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
صبحانه بورسی دوشنبه 10 شهریور
ویژه
صبحانه بورسی دوشنبه 10 شهریور پیش بینی بازار امروز
۰۷:۵۹ ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
Zoom
ویژه
(10 شهریور) Zoom پیش بینی سهام مثبت امروز ...
۰۰:۲۶ ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
خبر خوش برای شوینده ها ؟
ویژه
خبر خوش برای شوینده ها ؟ مسعود سزاوار مدیرعامل پاکشو خبر داد:
۲۳:۳۶ ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
کسب بازدهی کسب بازدهی " 22 درصدی " طی 12 روز کاری بالبر سهمی که با حجم معاملات بسیار بالا ؛ دقیقا از روی حمایت برگشت ...
۱۷:۱۴ ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
کسب بازدهی کسب بازدهی " 18 درصدی " در 6 روز کاری پیش بینی صعود سهمی کم ریسک که به تحقق پیوست...
۱۶:۲۷ ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
کسب بازدهی کسب بازدهی "22 درصدی" طی 14 روز کاری پیش بینی روند و وضعیت شکربن در تاریخ 15 مرداد درج گردید و اهداف ...
۱۶:۰۲ ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
افزایش دامنه نوسان و کاهش حجم مبنا هنوز نهایی نشده است علی صالح آبادی رییس سازمان بورس عنوان نمود افزایش دامنه نوسان و کاهش حجم مبنا هنوز نهایی نشده است تغییر در نحوه معاملات بازار سرمایه، نکته ای که رییس سازمان بورس، آن را در دست بررسی عنوان می کند.
۱۳:۰۱ ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
همه چیز برای بهبود اوضاع بورس مهیا است مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه: همه چیز برای بهبود اوضاع بورس مهیا است شرایط نامناسب در حالی بر بورس حاکم است که به نظر می رسد بیشترین توجه سرمایه گذاران به اخبار منفی منتشر شده معطوف گردیده و این امر به تداوم این روند شدت می بخشد.
۱۰:۳۵ ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
ویژه
"ثتران" در محدوده حمایت با توجه به اصلاح rsi و قیمت سهم ...
۰۸:۵۶ ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
تحرکات در مچینگ
ویژه
تحرکات در مچینگ پیش گشایش بازار
۰۸:۴۱ ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
آخرین وضعیت تکنیکالی
ویژه
آخرین وضعیت تکنیکالی "کروی" کروی متاثر از شرایط فعلی بازار با کاهش قیمت همراه گردید که بر ...
۰۸:۳۴ ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
Zoom
ویژه
(9 شهریور) Zoom پیش بینی سهام مثبت امروز ...
۰۸:۱۴ ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
صبحانه بورسی یکشنبه 9 شهریور
ویژه
صبحانه بورسی یکشنبه 9 شهریور پیش بینی بازار امروز
۰۸:۰۴ ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
پرسش و پاسخ
ایستگاه تحلیل تکنیکال
نمایی از "چکارن" نمایی از
ویژه
در تایم بلند مدت با الگوی ...
رحیم کریمی سهمي از جنس روي سهمي از جنس روي
ویژه
همانگونه كه در نمودار سهم نيز مشاهده مي نماييد سهم در حال تشكيل...
مصطفی مصری پور یک قطعه ساز زیر ذره بین یک قطعه ساز زیر ذره بین
ویژه
نمادی از گروه قطعه سازی
مصطفی مصری پور تحلیل سهام پیشنهادی کاربران (10) تحلیل سهام پیشنهادی کاربران (10)
ویژه
تکمبا و فنوال
كريمي بررسي روند تكنيكالي تمحركه بررسي روند تكنيكالي تمحركه
ویژه
همانگونه كه در نمودار سهم مشاهده مي نماييد، تمحركه پس از ...
مصطفی مصری پور تحلیل سیگنال خرید امروز تحلیل سیگنال خرید امروز
ویژه
تکنیکال سهام پیشنهادی امروز
نمای تکنیکالی از "مپنا" نمای تکنیکالی از
ویژه
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
مصطفی مصری پور مقاومتهای بعدی "آکنتور" مقاومتهای بعدی
ویژه
بررسی تکنیکی کنتورسازی
ایستگاه تحلیل بنیادی
مصطفی مصری پور بهره واقعی تسهیلات مسکن چقدر است؟ بهره واقعی تسهیلات مسکن چقدر است؟
ویژه
محاسبه بهره مرکب اوراق تسه
مصطفی مصری پور تحلیل بنیادی شسپا تحلیل بنیادی شسپا
ویژه
نفت سپاهان با نماد شسپا
مصطفی مصری پور سهم کدام نهاد مالی را بخریم؟ سهم کدام نهاد مالی را بخریم؟
ویژه
نگاهی بنیادی به چهار سهم انرژی، بورس و فرابورس
مصطفی مصری پور "ترین" های بازار کدامند؟
ویژه
نگاهی آماری به برترین های بازار
اکبر شاملو کاظمی نگاهی به اطلاعات مالی "بکام" نگاهی به اطلاعات مالی
ویژه
با تشکر از مشارکت کاربر گرامی جناب کاظمی.
مصطفی مصری پور نگاهی بنیادی به "اعتلا" نگاهی بنیادی به
ویژه
به مناسب عرضه قریب الوقوع سرمایه گذاری اعتلا البرز
ایستگاه خبر
ایستگاه دانلود
نظرسنجی
آیا به آینده مثبت بازار بورس امید دارید؟
بله
خیر
تا حدودی
مردد هستم
آمار بازدید
بازدید امروز: 871
بازدید دیروز: 1134
بازدید هفته گذشته: 6640
بازدید ماه گذشته: 28813