فرآور
5123 5205
فملي2
2444 2444
وبملت
1896 1913
وآذر
2592 2700
غدام
6960 6693
وسپه
2266 2322
غدشت
10805 10390
خزاميا
1046 1086
وتوصا
1828 1801
وايران
1842 1888
تكنو
1577 1620
رتكو
10007 10082
ثمسكن
1531 1589
سخاش
6723 6990
سفانو
5310 5334
ساراب
2222 2243
فخاس
6964 7254
كاما
9301 9508
زمگسا
26064 26746
ومعادن2
2722 2722
لپارس
5011 5219
فخاسح
4400 4502
ثشرق
1610 1594
غمهرا
8168 7854
وملت
609 630
سشمال
2743 2857
وپخش
16080 15814
ورنا
1000 1017
وخارزم
1382 1383
خمحور
1645 1583
خاهن
2124 2161
پتايرح
3201 3342
شاراك
7224 7295
دزهراوي
46000 45256
كطبس
4294 4129
پارسيان
2271 2252
وپاسار
1546 1592
كپارس
8610 8657
پسهند
7940 7794
رمپنا2
6503 6503
وسكاب
1196 1202
كهرام
1942 1868
دسينا
12506 12742
شپاكسا
4631 4682
شپترو
3640 3531
وبيمه
1384 1423
سرود
4763 4762
داسوه
12898 12402
خريخت
2260 2201
سصوفي
4151 4323
وبشهر
2861 2911
شنفت
12454 11975
قهكمت
3039 2949
پرديسح
200 217
خلنت
2983 3107
پرديس
1100 1112
قزوين
2920 3017
وصناح
999 998
سكرما
8500 8355
تمحركه
2029 2051
ساروم
5950 5943
حپترو
2480 2494
كخاك
10902 11192
شاملا
11001 11019
غبهنوش
7700 7736
خمهر
1998 2081
وتوسم
3149 3106
ثاخت
1238 1243
خنصير
4355 4536
كچاد
5664 5568
وبهمن
1492 1554
دفرا
8560 8769
غپينو
5232 5339
خكمك
1730 1754
تايرا
3822 3953
دكيمي
6924 6658
كنور
5576 5808
بنيرو
5540 5483
غشهد
1944 2025
كسرام
7140 6877
فاراك
4349 4530
وليز
1935 2012
مشير9412
100 100
بموتو
7303 7607
وپست
1598 1664
ثاژن
5296 5364
درازك
25753 26390
حتوكا
2689 2798
بكام
1646 1647
شبهرن
22690 23079
كروي
2259 2269
رايان512
100 100
اخابر
2503 2546
ختراك
1792 1826
ولغدر
1860 1868
پكرمان
8801 9158
دكوثر
4650 4489
پارسان
7466 7497
سكارون
6022 5990
كفرا
14299 14584
مرقام
2492 2397
چافست
12750 13041
پدرخش
6188 5950
كترام
2219 2218
غالبر
1730 1764
خزرح
414 450
فارس
14000 14208
فلامي
3386 3527
ونيكي
1680 1738
وساخت
2599 2610
مساپا955
100 100
وغدير
6460 6538
خبهمن
1427 1452
سدور
15114 15743
شكربن
2821 2915
خفنر
2443 2544
وبصادر
796 792
كساپا
2888 2777
وبوعلي
1920 2000
غسالم
2751 2674
حفاري
4984 4931
فخوز
6700 6805
دلقما
3682 3582
تيپيكو
5930 5986
شمواد
2860 2900
نمرينو
12270 12270
قشرين
5948 6195
لبوتان
2605 2692
فجام
13190 12870
ستران
3811 3770
ثفارس
3245 3262
شسينا
12998 13018
غگرجي
9165 8813
غشان
7510 7579
خوساز
1986 2068
شپلي
1083 1119
كحافظ
3468 3335
سبهان
34999 34615
كلوند
2200 2291
خزر
1517 1580
ثنوسا
2560 2558
دجابر
8273 7955
واتي
3650 3671
دشيمي
7635 7342
خچرخش
1682 1752
ونفت
2394 2437
غپاك
5700 5768
دتماد
17424 16989
فاما
5657 5892
غاذر
3779 3777
حفارس
1590 1631
فملي
2390 2444
سپاها
1632 1570
كگل
5200 5150
شيران
7546 7553
قشكر
1853 1909
فولادح
1440 1431
وصندوق
3899 3966
خمحركهح
788 811
وساپا
1020 1034
قشهد
9400 9594
شپمچا
24288 25299
كرماشا
7110 7154
فاذر
1855 1896
شيراز
7650 7881
شلعاب
3371 3496
خمحركه
1835 1848
قصفها
4331 4410
رانفور
10111 10075
شدوص
3910 3899
فولاژ
2934 2971
رتاپ
7830 7970
سفار
7545 7255
سهگمت
5000 4829
پتاير
4400 4507
خاذين
2542 2579
خپارس
627 646
غبشهر
5720 5689
كبافق
4245 4299
قمرو
4631 4455
كنورح
3550 3586
دسبحا
8080 7802
شفارس
6068 5835
شگل
10900 10495
آكنتور
10357 10764
غچين
16650 16497
خساپا
1210 1209
قثابت
2231 2323
وسينا
1742 1814
ولساپا
2110 2107
خرينگ
2428 2529
فولاد
2529 2555
بترانس
3934 4028
وصنا
2049 2043
وتوكا
4190 4283
ونوين
2237 2276
بسويچ
3359 3230
خعتبار
1900 1925
وكار
2125 2208
وبانك
4450 4496
دانا
1193 1227
غنوش
3969 3821
فلوله
1713 1740
خگستر
2860 2963
دعبيد
8460 8136
شسپا
15997 15418
كاذر
5470 5585
وانصار
2203 2189
شتهران
14238 13691
دامين
15113 14532
ختور
4585 4747
كمنگنز
6269 6032
آسيا
1087 1112
خكاوه
706 715
سغرب
5200 5168
واميد
3784 3854
غمارگ
3450 3574
چكارن
4563 4572
وپاسارح
499 499
فسرب
1722 1724
فروس
3110 3185
وتوشه
3500 3631
لسرما
3100 3034
فنورد
6134 6388
دفارا
11629 11259
كخاكح
8051 8220
قلرست
31120 29924
كرازي
3441 3309
خموتور
1981 2051
وصنعت
2082 2100
كپشير
5870 5925
پلاسك
1200 1222
فنوال
3810 3968
والبر
4492 4461
ومعادن
2710 2722
خكار
4270 4294
وپترو
1951 2005
ثاباد
1697 1739
غشاذر
1208 1258
نبروج
2558 2460
دالبر
11050 10667
سقاين
26239 27332
دابور
18756 18035
غشصفا
7276 7579
شكلر
5938 6185
تكشا
6060 6029
كگاز
5540 5722
ونيرو
1205 1248
پاكشو
8952 8960
بالبر
2261 2355
لابسا
5162 5353
قنيشا
5680 5481
ثشاهد
1910 1899
پاسا
15311 14723
خشرق
1729 1801
وتجارت
1005 1005
چفيبر
5301 5521
فايرا
4509 4502
شفن
27134 28264
بكامح
552 552
سكرد
4454 4639
لخزر
7031 7292
خودرو
2420 2415
مداران
2126 2056
شلعابح
1992 2098
ددام
9020 8674
ثامان
1636 1686
فاسمين
3734 3712
فباهنر
2081 2110
قپيرا
5235 5298
خاور
730 751
رمپنا
6505 6503
كهمدا
6435 6701
سخزر
4968 5174
كماسه
6717 6892
شفارا
10694 11139
دارو
7593 7339
شپتروح
2188 2125
فپنتا
11945 11486
همراه
31900 32014
بشهاب
18349 17644
البرز
1020 1029
ختوقا
2440 2529
دپارس
35234 33879
ولصنم
1960 1975
ورود اعضا
نام كاربري (ایمیل):
كلمه عبور:
ایستگاه نمای بازار
مصطفی مصری پور نمای بازار چهارشنبه 26 شهریور نمای بازار چهارشنبه 26 شهریور
ویژه
سبز ماندن شاخص
تعدیل منفی 30 درصدی در "مرجان کار" تعدیل منفی 30 درصدی در بازرگاني و توليدي مرجان کار در گزارش 8 ماهه خود سود هر سهم منتهی ...
مصطفی مصری پور نمای بازار سه شنبه 25 شهریور نمای بازار سه شنبه 25 شهریور
ویژه
رشد اندک شاخص بورس
احتمال تعدیل در "بترانس" احتمال تعدیل در
ویژه
با توجه به اهتمام دولت جدید به صنعت برق ...
مصطفی مصری پور نمای بازار دوشنبه 24 شهریور نمای بازار دوشنبه 24 شهریور
ویژه
افزایش حجم معاملات
مصوبات مجمع سفارس مصوبات مجمع سفارس سیمان فارس و خوزستان
مصطفی مصری پور نمای بازار یکشنبه 23 شهریور نمای بازار یکشنبه 23 شهریور
ویژه
افت 99 واحدی شاخص بورس
ایستگاه نقطه طلایی من
خرید و فروش امروز صندوق توسعه بازار؟
ویژه
خرید و فروش امروز صندوق توسعه بازار؟ شنیده می شود که امروز صندوق توسعه بازار فروشنده سهام ...
۱۱:۲۱ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶
بهمن لیزینگ فرابورسی شد بهمن لیزینگ فرابورسی شد شرکت بهمن لیزینگ به عنوان چهل و ششمین شرکت در بازار اول فرابورس درج شد.
۱۰:۳۷ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶
شنیده های با اهمیت از
ویژه
شنیده های با اهمیت از "مداران" شنیده ها از آغاز حمایت ...
۱۰:۲۴ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ افزایش شاخص بورس
۰۹:۲۹ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶
دو خبر از دو
ویژه
دو خبر از دو "شرکت دارویی" دو خبر مهم از دو شرکت ارزنده داروسازی:
۰۹:۰۹ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶
تحرکات در مچینگ
ویژه
تحرکات در مچینگ مرحله پیش گشایش بازار
۰۸:۲۷ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶
صبحانه بورسی چهارشنبه 26 شهریور
ویژه
صبحانه بورسی چهارشنبه 26 شهریور پیش بینی بازار امروز
۰۸:۰۵ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶
بهترین و بدترین سناریوهای پیش روی شاخص مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری پردیس عنوان کرد: بهترین و بدترین سناریوهای پیش روی شاخص روند بازار متأثر از عوامل اقتصادی و بنیادی می باشد گفتنی است وضعیت اقتصادی کشور در مقطع فعلی با 2 پدیده عمده مواجه است پدیده نخست، بحث رکود حاکم بر اقتصاد و پدیده دیگر، مقوله بازارهای جایگزین می باشد.
۰۶:۴۵ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶
از صنعت
ویژه
از صنعت "بیمه" چه خبر ؟ در گروه بیمه که به سطوح قیمتی و کف های قیمتی رسیده اند...
۰۰:۰۸ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶
دو شنیده از دو سهم
ویژه
دو شنیده از دو سهم "حمل و نقلی" گفته می شود که ...
۰۰:۰۳ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶
"هلدینگ خلیج فارس" و فروش 6 میلیارد دلار آزاد سرانجام فروش دلارهای هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس عملیاتی گردید ...
۱۶:۳۳ ۱۳۹۳/۰۶/۲۵
روند صعودی در خودرو؟
ویژه
روند صعودی در خودرو؟ مهمترین مقاومتهای کوتاه مدت خودرو
۱۰:۲۸ ۱۳۹۳/۰۶/۲۵
در این بازار چه کنیم؟
ویژه
در این بازار چه کنیم؟ بهترین استراتژی در بازارهای فرسایشی
۱۰:۰۷ ۱۳۹۳/۰۶/۲۵
تحرکات در مچینگ
ویژه
تحرکات در مچینگ پیش گشایش بازار
۰۸:۴۲ ۱۳۹۳/۰۶/۲۵
صبحانه بورسی سه شنبه 25 شهریور
ویژه
صبحانه بورسی سه شنبه 25 شهریور پیش بینی بازار امروز
۰۸:۰۴ ۱۳۹۳/۰۶/۲۵
آخرین اطلاعات
ویژه
آخرین اطلاعات "غگل" را بخوانید شرکت گلوکوزان پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94 را در شهریور ماه 93 و در شهریور ماه امسال حسابرسی شده مبلغ 5234 ریال اعلام کرده است...
۲۲:۰۲ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴
پرسش و پاسخ
ایستگاه تحلیل تکنیکال
مصطفی مصری پور تحلیل سهام پیشنهادی کاربران (15) تحلیل سهام پیشنهادی کاربران (15)
ویژه
فاذر، کاذر و پاسا
مصطفی مصری پور تحلیل سهام پیشنهادی کاربران (14) تحلیل سهام پیشنهادی کاربران (14)
ویژه
کگاز و مپنا
محمدیوسف ساجد " خریخت " از دریچه تکنیکال ؟
ویژه
پس از تکمیل دوران اصلاح و سپس خنثی ...
مصطفی مصری پور مقاومت وبصادر؟ مقاومت وبصادر؟
ویژه
مقاومت تکنیکی وبصادر
مصطفی مصری پور سهم پیشنهادی کاربران (13) سهم پیشنهادی کاربران (13)
ویژه
غالبر
مصطفی مصری پور تکنیکال ومعادن تکنیکال ومعادن
ویژه
سرمایه گذاری معادن و فلزات
محمدیوسف ساجد "تکنو" صعود یا نزول ؟
ویژه
در نمودار تکنو وضعیت سهم نشان از ...
نمایی از "چکارن" نمایی از
ویژه
در تایم بلند مدت با الگوی ...
ایستگاه تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی "چکارن" تحلیل بنیادی توسط کارگزاری بانک تجارت بررسی شد:
مصطفی مصری پور بهره واقعی تسهیلات مسکن چقدر است؟ بهره واقعی تسهیلات مسکن چقدر است؟
ویژه
محاسبه بهره مرکب اوراق تسه
مصطفی مصری پور تحلیل بنیادی شسپا تحلیل بنیادی شسپا
ویژه
نفت سپاهان با نماد شسپا
مصطفی مصری پور سهم کدام نهاد مالی را بخریم؟ سهم کدام نهاد مالی را بخریم؟
ویژه
نگاهی بنیادی به چهار سهم انرژی، بورس و فرابورس
مصطفی مصری پور "ترین" های بازار کدامند؟
ویژه
نگاهی آماری به برترین های بازار
اکبر شاملو کاظمی نگاهی به اطلاعات مالی "بکام" نگاهی به اطلاعات مالی
ویژه
با تشکر از مشارکت کاربر گرامی جناب کاظمی.
نظرسنجی
آیا به آینده مثبت بازار بورس امید دارید؟
بله
خیر
تا حدودی
مردد هستم
آمار بازدید
بازدید امروز: 587
بازدید دیروز: 859
بازدید هفته گذشته: 5903
بازدید ماه گذشته: 28813