فرآور
5188 4989
وبملت
2163 2080
كنيلو
2969 2981
وآذر
3010 3062
غدام
10063 9676
وسپه
2630 2565
غدشت
11622 12106
خزاميا
1426 1372
وتوصا
2080 2012
وايران
2334 2245
تكنو
1762 1748
رتكو
12960 13473
ثمسكن
1711 1718
سخاش
7402 7118
سفانو
6060 6125
ساراب
2303 2267
فخاس
6820 7024
خپويش
22454 21591
كاما
9151 9458
زمگسا
33519 32794
ثشرق
2082 2002
غمهرا
9967 9584
وملت
731 703
سشمال
3040 3019
وپخش
16300 16226
ورنا
1274 1225
وخارزم
1549 1490
خمحور
2064 1985
شاراك
7360 7347
دزهراوي
48602 50166
كطبس
4073 4051
فسپا
4926 5131
پارسيان
2640 2539
وپاسار
1718 1652
كپارس
8923 8580
پسهند
7600 7742
سصفها
11469 11946
وسكاب
1304 1254
كهرام
2475 2380
دسينا
14100 14112
شپاكسا
5200 5061
شپترو
3877 3728
وبيمه
1588 1527
سرود
4742 4844
داسوه
13500 13515
صنوين2
1 11236
خريخت
3283 3384
سصوفي
4252 4427
ملت
2279 2192
وبشهر
3460 3366
شنفت
11718 11921
قهكمت
3140 3062
سيلام
7518 7831
پرديس
1206 1160
قزوين
3600 3524
سكرما
9660 9623
سفارس
2620 2524
تمحركه
2133 2117
ساروم
6401 6411
حپترو
3155 3202
كخاك
12500 12416
شاملا
12989 12490
غبهنوش
8880 8958
خمهر
2520 2529
وتوسم
3494 3360
ثاخت
1778 1723
خنصير
5144 4947
فمراد
8333 8680
كچاد
4670 4610
وبهمن
1650 1633
دفرا
8309 8378
غپينو
5780 5826
خكمك
2150 2091
تايرا
4933 4744
دكيمي
7351 7365
بنيرو
5680 5826
غشهد
2180 2252
كسرام
6802 6996
شپديس
15910 15624
فاراك
5810 6010
وليز
2536 2439
مشير9412
100 100
بموتو
7220 7269
وپست
1482 1425
ثاژن
8414 8094
درازك
25800 26715
حتوكا
3035 2947
بكام
1940 1980
تاپيكو
2772 2772
شبهرن
12500 12205
كروي
2356 2272
رايان512
100 100
اخابر
2765 2684
ختراك
2497 2401
ولغدر
2322 2248
دكوثر
5790 5648
پارسان
7380 7401
سكارون
6859 6640
كفرا
16011 15396
مرقام
3267 3287
چافست
15450 15322
كترام
3079 2961
چكاوه
25195 28526
غالبر
2044 1966
كساوه
11408 10970
فارس
12710 12660
فلامي
3270 3235
ونيكي
2086 2018
وساخت
4246 4177
مساپا955
100 100
ديرانح
5600 5208
وغدير
3500 3452
خبهمن
1890 1818
سشرق
2100 2060
سدشت
2909 3030
سدور
14054 14639
شكربن
3510 3540
ركيش
5352 5370
خفنر
3599 3508
وبصادر
911 876
كساپا
3040 3111
وبوعلي
2439 2346
غسالم
3132 3262
حفاري
6240 6159
فخوز
6660 6666
كسعدي
4524 4701
دلقما
4221 4201
تيپيكو
5180 5190
شمواد
3832 3685
نمرينو
10851 11087
قشرين
6560 6735
لبوتان
3274 3149
تكمبا
937 901
وغديرح
2385 2380
فجام
16160 15626
ستران
3900 3819
ثفارس
5710 5542
شسينا
12000 12003
غگرجي
9317 8959
خوساز
2681 2578
شپلي
1283 1234
كحافظ
3920 4002
سبهان
34920 35443
كلوند
2392 2460
خزر
1840 1770
ثنوسا
6084 5850
وپارس
2861 2751
دجابر
8500 8443
واتي
4726 4545
دشيمي
8161 7848
خچرخش
2582 2483
سمازن
19001 19792
ونفت
2820 2893
غپاك
6478 6270
قنقش
10200 10089
دتماد
18021 18142
فاما
6143 5907
ساربيل
15925 15313
غاذر
4537 4724
فملي
2970 2856
سپاها
1741 1733
كگل
5661 5742
شيران
8990 8680
قشكر
1931 1896
واميدح
1600 3311
وصندوق
3830 3806
وساپا
1197 1151
قشهد
9291 9550
شپمچا
21153 22034
كرماشا
7320 7213
فاذر
2748 2808
شيراز
7830 7830
شلعاب
3610 3525
خمحركه
2779 2673
صكاوه706
100 100
قصفها
4735 4656
رانفور
10600 10448
شدوص
3661 3674
فولاژ
3412 3352
رتاپ
8570 8513
سفار
10303 9907
سهگمت
5100 4977
وملي
5051 5261
پتاير
4762 4888
خاذين
2575 2516
غبشهر
7166 6891
تپمپي
4550 4683
كبافق
4481 4377
قمرو
4495 4345
كچادح
3408 3354
دسبحا
6560 6510
شفارس
6550 6726
شگل
12000 12024
آكنتور
11359 11007
غچين
20479 19692
خساپا
1357 1305
قثابت
1670 1641
وسينا
1967 1892
ولساپا
2571 2474
خرينگ
2906 2795
فولاد
2595 2630
بترانس
4764 4662
وصنا
2500 2435
وتوكا
4524 4350
ونوين
2695 2592
بسويچ
3930 4014
خعتبار
2060 2003
وكار
2481 2386
وبانك
5200 5018
دانا
1613 1551
فلوله
1725 1754
خگستر
4122 3964
شسپا
14841 14645
كاذر
6929 6992
وانصار
2679 2576
شتهران
15038 14460
دامين
5262 5060
ختور
6087 6091
كمنگنز
6052 6028
آسيا
1304 1254
خكاوه
845 813
سغرب
5353 5289
واميد
2731 2736
غمارگ
3723 3580
چكارن
5701 5482
فروس
3020 3068
وتوشه
4177 4017
لسرما
3206 3083
فنورد
5698 5935
دفارا
11144 11314
قلرست
27879 27434
كرازي
5360 5317
خموتور
2759 2653
وصنعت
2487 2392
كپشير
7476 7787
پلاسك
1390 1368
فنوال
5974 5745
ومعادن
2931 2880
ونيروح
455 443
خكار
5151 5145
وپترو
2325 2286
ثاباد
2811 2703
غشاذر
1427 1412
دالبر
11187 11038
سقاين
37260 35834
شپارس
4800 4713
دابور
19800 19941
غشصفا
7887 7700
شكلر
5700 5556
تكشا
7701 7600
كگاز
6560 6635
ونيرو
1440 1414
پاكشو
8390 8433
لابسا
5030 5066
قنيشا
5604 5511
ثشاهد
1415 1433
پاسا
15514 14918
خشرق
2187 2174
وتجارت
1046 1006
چفيبر
4573 4608
شفن
30000 29576
سكرد
3988 3854
لخزر
7986 8318
خودرو
3160 3044
سبجنو
5021 5229
ددام
9715 9342
ثامان
1800 1811
فاسمين
3890 3808
فباهنر
2619 2519
قپيرا
5190 5110
رمپنا
7792 7493
كهمدا
8400 8643
سخزر
5598 5418
كماسه
8697 8642
دارو
7853 7988
وتوس
3213 3346
صنوين
11300 11236
فپنتا
13956 13420
همراه
30619 30697
ديران
6887 6701
بشهاب
16400 16215
بكاب
13160 12654
البرز
1337 1286
ختوقا
3794 3751
دپارس
35400 36328
شخارك
19555 19593
ولصنم
2380 2313
ورود اعضا
نام كاربري (ایمیل):
كلمه عبور:
ایستگاه نمای بازار
مهمترین قرار داد سال "ایران کیش" عملیاتی شد مهمترین قرار داد سال
ویژه
با انعقاد قرار داد رسمی بین بانک تجارت و شرکت کارت اعتباری ایران کیش ...
مصطفی مصری پور نمای بازار چهارشنبه 7 مهر نمای بازار چهارشنبه 7 مهر
ویژه
183 واحد رشد شاخص بورس
وزیر پیشنهادی رای اعتماد نگرفت وزیر پیشنهادی رای اعتماد نگرفت نیلی احمدآبادی وزیر نشد
مصطفی مصری پور گزارش مناسب در خپویش گزارش مناسب در خپویش
ویژه
افزایش 93 درصدی سودآوری
مصطفی مصری پور نمای بازار سه شنبه 6 آبان نمای بازار سه شنبه 6 آبان
ویژه
10واحدافت شاخص نتیجه افت و خیزهای معاملات امروز
تکذیب افزایش قیمت شکر تکذیب افزایش قیمت شکر موکول شدن جلسه قیمت گذاری به دوشنبه دوهفته بعد
مصطفی مصری پور نمای بازار دوشنبه 5 آبان نمای بازار دوشنبه 5 آبان
ویژه
1920 میلیارد ریال ارزش برآوردی معاملات این روز کاری
تعویق عرضه قاسم تعویق عرضه قاسم قاسم ایران فردا عرضه نمیشود
ایستگاه نقطه طلایی من
برنامه های جدید دولت برای خروج غیرتورمی ازرکود/۱۲دستور برای رونق بورس برنامه های جدید دولت برای خروج غیرتورمی ازرکود/۱۲دستور برای رونق بورس معاون اول رییس جمهور به وزیر اقتصاد مصوبه ایی را برای خروج غیر تورمی از رکود را ابلاغ کرد که در ۱۲ بند برای رونق بازار سرمایه و بورس برنامه های جدیدی در نظر گرفته شده است.
۱۳:۳۵ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰
صدای پای یارانه 1200 میلیاردی تولید می‌آید معاون نعمت‌زاده اعلام کرد: صدای پای یارانه 1200 میلیاردی تولید می‌آید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در روزهای آینده 1200 میلیارد تومان سهم صنعت از منابع درآمدی حاصل از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد، گفت: صنایع رقابت پذیر در اولویت دریافت یارانه قرار دارند.
۱۳:۱۵ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰
سیگنال خرید کم ریسک
ویژه
سیگنال خرید کم ریسک " 40 درصدی" سهم مذکور در کف قیمتی و آماده استارت موج 3 صعودی می باشد...
۱۰:۲۹ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰
منطقه حساس در این سهم
ویژه
منطقه حساس در این سهم صف خرید در منطقه حساس
۱۰:۱۷ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ شاخص به 74714 رسید
۰۹:۳۸ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰
وزارت راه با بتنی شدن ۱۰درصد جاده ها موافقت کرد/دلایل جایگزینی قیر بجای سیمان مشاور وزیر راه خبر داد: وزارت راه با بتنی شدن ۱۰درصد جاده ها موافقت کرد/دلایل جایگزینی قیر بجای سیمان مشاور وزیر راه و شهرسازی با اعلام دلایل اصلی جایگزینی قیر بجای سیمان از موافقت وزارت راه با بتنی شدن ۱۰ درصد جاده های کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد.
۰۹:۳۴ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰
تحرکات در مچینگ
ویژه
تحرکات در مچینگ مرحله پیش گشایش بازار
۰۸:۳۸ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰
سیگنال خرید مشروط
ویژه
سیگنال خرید مشروط خرید این سهم با شرط شکست مقاومت
۰۸:۴۲ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰
صبحانه بورسی
ویژه
صبحانه بورسی پیش بینی بازار امروز
۰۸:۱۴ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰
فردا این گروه استارت می زند؟
ویژه
فردا این گروه استارت می زند؟ با توجه به نوع معاملات و اشباع فروش و همچنین اصلاح کوتاه مدت ...
۲۱:۴۴ ۱۳۹۳/۰۸/۰۹
همگام با حقوقی های بازار
ویژه
همگام با حقوقی های بازار خرید و فروش حقوقی ها ( 6 آبان )
۲۰:۵۰ ۱۳۹۳/۰۸/۰۹
آثار کاهش نرخ سود و سپرده قانونی بانک ها / P/E بازار سهام رشد می کند آثار کاهش نرخ سود و سپرده قانونی بانک ها / P/E بازار سهام رشد می کند یک کارشناس ارشد بازارسرمایه با اعلام آثارکاهش نرخ سود بانکی و سپرده قانونی بانک ها بر صنعت بانکداری و بورس و اقتصاد گفت: دراین صورت نسبت P/E بازار سهام رشد کرده و از محدوده سنتی میانگین ۵-۶ مرتبه ایی فراتر خواهد رفت.
۲۳:۱۴ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
جایگزینی سیمان به جای قیر با ۸۰ کیلومتر شروع شد رئیس انجمن سیمان جایگزینی سیمان به جای قیر با ۸۰ کیلومتر شروع شد رئیس انجمن صنفی سیمان با اعلام فهرست بهترین شرکت های صادرکننده سیمان در۴ مرز طی نیمه اول سال، ازجدی شدن جایگزینی روکش بتن به جای قیر درآسفالت های کشور و شروع بکار جاده۸۰ کیلومتری در خراسان و موافقت اولیه وزارت راه و مسکن خبر داد.
۲۳:۰۹ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ نسیم بهاری در روزهای پاییزی
۱۰:۴۲ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
بورس تهران ،بورس بدون ریسک قائم مقام کارگزاری توسعه فردا در شرابط فعلی عنوان کرد: بورس تهران ،بورس بدون ریسک بازار سرمایه در مقطع فعلی به وضعیت با ثباتی رسیده بطوریکه هیچگونه ریسک خاصی در بازار وجود ندارد و حتی در صورت انتشار اخبار منفی، تأثیر این اخبار بر روند قیمت سهام در بورس به صورت گذرا خواهد بود.
۱۰:۱۶ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
تحرکات در مچینگ
ویژه
تحرکات در مچینگ پیش گشایش بازار
۰۸:۳۶ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
شنیده های مهم
ویژه
شنیده های مهم "بیمه دانا" در شركت بیمه دانا شنیده می شود موضوع ...
۲۲:۵۳ ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
پرسش و پاسخ
ایستگاه تحلیل تکنیکال
محمدیوسف ساجد نمایی جدید از "وساپا" نمایی جدید از
ویژه
حمایت و مقاومت های "وساپا" کجاست؟
مصطفی مصری پور بروزرسانی تحلیل تکنیکال "کفرا" بروزرسانی تحلیل تکنیکال
ویژه
بررسی تکنیکالی نسوز ایران
مصطفی مصری پور تحلیل تکنیکال "شاراک" تحلیل تکنیکال
ویژه
پتروشیمی اراک
مصطفی مصری پور تحلیل تکنیکال "رمپنا" تحلیل تکنیکال
ویژه
نمودار تعدیل شده مپنا منتظر ...
محمدیوسف ساجد تحلیلی بر روند حرکتی "مداران" تحلیلی بر روند حرکتی
ویژه
در بخش نقطه طلایی به مواردی از شنیده های سهم اشاره شد و اکنون ...
مصطفی مصری پور "خودرو" در تایم هفتگی
ویژه
ایران خودرو تعدیل شده
مصطفی مصری پور تحلیل سهام پیشنهادی کاربران (20) تحلیل سهام پیشنهادی کاربران (20)
ویژه
آسیا، لبوتان، کنیلو، ومعادن
مصطفی مصری پور ونفت در تایم هفتگی ونفت در تایم هفتگی
ویژه
تکنیکال سرمایه گذاری نفت
محمدیوسف ساجد نگاهی تکنیکالی به "بیمه ملت" نگاهی تکنیکالی به
ویژه
بیمه ملت جدای از بحث تکنیکالی از وضعیت ...
ایستگاه تحلیل بنیادی
مصطفی مصری پور تحلیل بنیادی لعابیران تحلیل بنیادی لعابیران
ویژه
شلعاب
تحلیل بنیادی "چکارن" تحلیل بنیادی توسط کارگزاری بانک تجارت بررسی شد:
مصطفی مصری پور بهره واقعی تسهیلات مسکن چقدر است؟ بهره واقعی تسهیلات مسکن چقدر است؟
ویژه
محاسبه بهره مرکب اوراق تسه
مصطفی مصری پور تحلیل بنیادی شسپا تحلیل بنیادی شسپا
ویژه
نفت سپاهان با نماد شسپا
مصطفی مصری پور سهم کدام نهاد مالی را بخریم؟ سهم کدام نهاد مالی را بخریم؟
ویژه
نگاهی بنیادی به چهار سهم انرژی، بورس و فرابورس
مصطفی مصری پور "ترین" های بازار کدامند؟
ویژه
نگاهی آماری به برترین های بازار
نظرسنجی
آیا به آینده مثبت بازار بورس امید دارید؟
بله
خیر
تا حدودی
مردد هستم
آمار بازدید
بازدید امروز: 1161
بازدید دیروز: 532
بازدید هفته گذشته: 6887
بازدید ماه گذشته: 22313