فرآور
4637 4459
وبملت
2225 2317
كنيلو
2590 2686
وآذر
2561 2635
غدام
10911 11365
وسپه
2435 2423
غدشت
10395 10828
خزاميا
1829 1817
وتوصا
2087 2131
وايران
2520 2523
تكنو
2208 2256
حتايد
5801 5578
رتكو
13900 14236
ثمسكن
1850 1881
دلر
14971 14948
سخاش
7500 7612
سفانو
6634 6891
ساراب
2363 2287
فخاس
6678 6956
خپويش
21205 22088
كاما
9623 9253
زمگسا
30103 30246
ثشرق
2151 2193
غمهرا
10221 10239
وملت
751 769
سشمال
3090 2993
وپخش
16050 15940
ورنا
1568 1633
وخارزم
1582 1625
خمحور
2415 2487
شاراك
6849 6999
دزهراوي
53600 53084
كطبس
3840 3695
فسپا
4854 5056
پارسيان
2044 2129
وپاسار
1769 1805
كپارس
9161 9016
پسهند
7700 7920
سصفها
14500 14353
وسكاب
1239 1238
كهرام
2352 2262
دسينا
13599 14165
شپاكسا
4851 4961
شپترو
3780 3780
وبيمه
1500 1452
سرود
4810 4795
داسوه
15129 14548
خريخت
4105 3948
سصوفي
4195 4365
ملت
2190 2227
وبشهر
2656 2678
شنفت
13824 13293
قهكمت
2955 2925
خلنت
3565 3431
پرديس
1144 1156
قزوين
3318 3367
سكرما
10021 9636
سفارس
2790 2683
تمحركه
2240 2250
ساروم
7280 7295
حپترو
2990 3114
كخاك
11300 11596
شاملا
15300 15271
غبهنوش
8961 8617
خمهر
2690 2587
وتوسم
3379 3372
خنصير
4830 4996
كچاد
4092 4262
وبهمن
1736 1808
دفرا
9485 9121
خكمك
2734 2629
تايرا
5896 5670
دكيمي
8201 8050
فوكا
3339 3211
شبهرنح
11000 10488
كنور
4330 4510
بنيرو
7126 6852
غشهد
2260 2193
كسرام
7500 7287
شپديس
14277 14247
فاراك
5525 5752
وليز
2367 2459
مشير9412
100 100
بموتو
6380 6371
وپست
1399 1346
درازك
26100 26964
حتوكا
2957 3079
غگل
25554 24572
تاپيكو
2719 2785
شبهرن
12193 12057
كروي
2200 2202
رايان512
100 100
اخابر
2724 2780
ختراك
3021 2905
پكرمان
11790 11857
دكوثر
5285 5109
پارسان
7008 7059
سكارون
7066 6795
كفرا
14500 14805
مرقام
3220 3137
چافست
15250 15751
پدرخش
4735 4932
كترام
2925 2813
چكاوه
21375 21067
كساوه
12200 12382
فارس
12000 12352
فلامي
3241 3210
ونيكي
2128 2137
وساخت
5400 5318
مساپا955
100 100
ديرانح
5500 5352
خبهمن
1919 1846
سشرق
1998 1966
سدور
17617 16940
شكربن
3195 3185
ركيش
5648 5801
خفنر
3482 3627
وبصادر
892 929
كساپا
2687 2791
وبوعلي
2444 2444
غسالم
2973 3096
حفاري
5950 6100
فخوز
6400 6593
كسعدي
3799 3720
دلقما
4815 4904
سهرمز
14000 14127
تيپيكو
5001 5057
شمواد
5187 4988
قشرين
6267 6296
غگلح
44717 48605
لبوتان
3969 3817
فجام
14650 15197
ستران
4197 4036
ثفارس
5663 5898
غگرجي
3323 3196
غشان
9507 9903
شپلي
1859 1788
كحافظ
3699 3675
سبهان
38132 36666
كلوند
2221 2313
خزر
2358 2456
ثنوسا
10412 10012
وپارس
2871 2990
دجابر
8460 8493
واتي
4400 4431
دشيمي
7141 7395
خچرخش
2800 2772
سمازن
16461 17144
ونفت
3713 3571
غپاك
5611 5775
دتماد
18800 18324
فاما
6123 6378
غاذر
5120 4924
فملي
2630 2711
كگل
5112 5325
شيران
8432 8614
قشكر
1909 1920
واميدح
1430 1393
وصندوق
3635 3749
سيدكو
1687 1623
وساپا
1406 1464
قشهد
8695 9057
والبرح
2882 2824
شپمچا
19042 19835
كرماشا
7000 7035
فاذر
3510 3406
شيراز
7500 7495
شلعاب
3265 3276
خمحركه
2578 2683
صكاوه706
100 100
قصفها
4500 4418
رانفور
11325 10890
شدوص
3578 3638
فولاژ
3390 3317
فجر
11856 12350
وملي
5170 5096
پتاير
4489 4320
خاذين
2859 2978
خپارس
941 905
تپمپي
3844 4004
كبافق
3993 3840
قمرو
3650 3734
كچادح
2950 2977
دسبحا
6400 6301
شفارس
6114 5879
شگل
13200 12716
آكنتور
10400 10547
غچين
19370 19550
خساپا
1544 1602
قثابت
1450 1501
ولساپا
2924 2925
خرينگ
3071 3198
فولاد
2369 2467
بترانس
5576 5362
وصنا
2341 2360
وتوكا
5086 4891
ونوين
2530 2580
بسويچ
4335 4515
خعتبار
2036 2110
وكار
2430 2508
وبانك
5240 5131
دانا
1728 1800
غنوش
3910 3909
فلوله
1752 1785
خگستر
4300 4479
شسپا
14300 14300
كاذر
6350 6508
وانصار
2944 3066
شتهران
15195 14611
دامين
4412 4243
ختور
5900 5674
كمنگنز
5450 5243
دسبحاح
5440 5118
آسيا
1628 1695
خكاوه
1166 1214
سغرب
5583 5369
واميد
2520 2578
غمارگ
4465 4422
چكارن
5582 5814
فسرب
1812 1866
فروس
2944 3066
وتوشه
4727 4546
كچيني
4454 4283
لسرما
3759 3702
فنورد
5090 5185
دفارا
11290 11094
قلرست
26665 26471
كرازي
5555 5264
خموتور
3480 3347
وصنعت
1832 1762
كپشير
8571 8242
پلاسك
1598 1537
فنوال
5649 5478
والبر
4000 3964
ومعادن
2560 2512
ونيروح
455 466
خكار
4910 4722
وپترو
2487 2573
ثاباد
4954 4764
غشاذر
1341 1354
دالبر
11040 11041
سقاين
37293 38846
شپارس
5470 5383
دابور
21665 20834
غشصفا
7801 7637
شكلر
5274 5072
تكشا
8199 7884
كگاز
6200 6125
ونيرو
1506 1568
پاكشو
8850 9050
بالبر
2466 2389
لابسا
5250 5429
ثشاهد
1600 1653
خشرق
2130 2189
وتجارت
1098 1143
چفيبر
4555 4744
فايرا
7152 6877
شفن
27922 29085
سكرد
4000 3978
لخزر
8494 8847
خودرو
3013 3138
مداران
2433 2532
سبجنو
4953 5158
ددام
8798 9164
فاسمين
3694 3684
فباهنر
2439 2492
قپيرا
4650 4745
خاور
983 1023
رمپنا
7929 8160
كهمدا
7380 7409
سخزر
6600 6618
كماسه
8222 8443
شفارا
9641 10025
دارو
7400 7592
وتوس
2910 2916
فپنتا
13700 13681
همراه
30200 30472
ديران
7000 6762
بشهاب
16500 16155
بكاب
13118 12614
البرز
1300 1300
ختوقا
3653 3799
دپارس
36888 37116
شخارك
19500 19238
ولصنم
2191 2282
ورود اعضا
نام كاربري (ایمیل):
كلمه عبور:
ایستگاه نمای بازار
مصطفی مصری پور نمای بازار چهارشنبه 5 تیر نمای بازار چهارشنبه 5 تیر
ویژه
664واحدافت شاخص درآخرین روزکاری این هفته
محمدیوسف ساجد شنیده های "بیمه ملت" شنیده های
ویژه
شنیده ها در بیمه ملت حکایت از ...
مصطفی مصری پور نمای بازار سه شنبه 4 آذر نمای بازار سه شنبه 4 آذر
ویژه
1208 واحد افت نتیجه معاملات این روز
"غالبر" متوقف شد
ویژه
دقایقی قبل نماد معاملات ...
مصطفی مصری پور نمای بازار دوشنبه 3 آذر نمای بازار دوشنبه 3 آذر
ویژه
افزایش ارزش معاملات در بازار امروز
تکذیبیه دانا تکذیبیه دانا بیمه دانا در مورد زمینها شفافسازی کرد
تعدیل مثبت فوق العاده از "غشان" تعدیل مثبت فوق العاده از
ویژه
امروز شاهد تعدیل مثبت سنگین و اعلام بودجه جدید پگاه خراسان بودیم...
محمدیوسف ساجد شنیده هایی از "خمهر" شنیده هایی از
ویژه
شنیده میشود "خمهر" به زودی به منظور ...
ایستگاه نقطه طلایی من
ویژه
"غاذر" نیز به ادامه روند صعودی بازگشت غاذر از محدوده 3700 تا 4000 ریال تحلیل و ...
۱۲:۲۶ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵
بررسی آخرین وضعیت چند سهم ؟
ویژه
بررسی آخرین وضعیت چند سهم ؟ داسوه-دکوثر-ونفت-فاذر-ختراک
۱۲:۰۰ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ 387 واحد افت شاخص تا به این لحظه
۱۰:۰۲ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵
تحرکات در مچینگ
ویژه
تحرکات در مچینگ مرحله پیش گشایش بازار
۰۸:۳۳ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵
شنیدنی های
ویژه
شنیدنی های "بترانس" شنیده ها حکایت از عرضه بلوکی 400 میلیون تومان معادل 28 درصد سهام ایران ترانسفو به قیمت هر سهم ...
۰۰:۰۶ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵
شنیده های مهم
ویژه
شنیده های مهم "گروه سیمان" شنیده شده از هفته آتی و پس از بازگشایی سیمان سپاهان ...
۲۳:۵۷ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴
صبحانه بورسی
ویژه
صبحانه بورسی پیش بینی بازار امروز
۲۳:۰۷ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴
رفتار امروز سهامداران هیجانی است / شرایط کنونی ماندگار نیست مدیر صندوق سرمایه گذاری آگاه اعلام کرد: رفتار امروز سهامداران هیجانی است / شرایط کنونی ماندگار نیست مدیر صندوق سرمایه گذاری آگاه گفت : بازار از رفتارهای صرفاً هیجانی و بی معنا پر شده است و عمده سهامداران حقیقی و گاه سهامداران حقوقی با خرید و فروش های هیجانی باعث ایجاد صف خرید و فروش می شوند و بدین ترتیب به بازار و خود ضرر می زنند.
۱۸:۲۷ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴
حقیقی ها، سهام خود را ارزان از دست ندهید! حقیقی ها، سهام خود را ارزان از دست ندهید! بالاخره روز موعود فرا رسید تا مهلت یکساله برای مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5 به ایستگاه آخر برسد و گرچه توافقی جامع حاصل نشد، اما گفتگوها با نتایج مثبت و پیشرفت های زیادی همراه بود.
۱۸:۲۰ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴
پیشنهاد نفت ۷۰ دلاری و تثبیت نرخ دلار در بودجه ۹۴ پیشنهاد نفت ۷۰ دلاری و تثبیت نرخ دلار در بودجه ۹۴ خبرگزاری تسنیم: وزیر اقتصاد از پیشنهاد دولت برای تصویب نفت ۷۰دلاری در لایحه بودجه ۹۴ خبر داد و افزود: نرخ دلار در لایحه بودجه ۹۴ افزایشی ندارد و درآمد مالیاتی بودجه نیز فردا نهایی می‌شود.
۱۱:۱۲ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ صفوف فروش در هم تنیده و قفل کامل بازار
۱۰:۴۸ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴
تحرکات در مچینگ
ویژه
تحرکات در مچینگ مرحله پیش گشایش بازار
۰۸:۳۵ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴
صبحانه بورسی
ویژه
صبحانه بورسی پیش بینی بازار امروز
۰۰:۳۶ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴
تحلیل بازار با توجه به
ویژه
تحلیل بازار با توجه به "تمدید مذاکرات" بالاخره پس از مذاکراتی نفس گیر مذاکرات ایران با 5+1 با تمدید مذاکرات پایان یافت ...
۱۷:۲۷ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳
فوق العاده ترین شنیده های
ویژه
فوق العاده ترین شنیده های "فاذر" بر اساس شنیده ها فاذر علاوه بر قراردهای قبلی قرارداد ...
۱۶:۱۴ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ بازار متعادلتر دنبال میشود
۱۱:۳۸ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳
زمزمه عرضه مجدد سیمان در بورس کالا با آمادگی وزارت صنعت/ خداحافظی با نرخ‌گذاری دستوری زمزمه عرضه مجدد سیمان در بورس کالا با آمادگی وزارت صنعت/ خداحافظی با نرخ‌گذاری دستوری ارائه سیاست‌های اقتصادی دولت در قالب بسته خروج از رکود غیر تورمی و اعطای وظیفه تنظیم و آزادسازی قیمت محصولات مختلف به بورس کالا، باعث شد تا بار دیگر زمزمه عرضه سیمان در بورس کالای ایران مطرح شود...
۱۱:۳۳ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳
استقبال بازار سهام از
ویژه
استقبال بازار سهام از "توافق احتمالی" بازار سرمایه با سیگنال های مثبتی که از اعلام توافق هسته ای دریافت کرده است به استقبال این توافق بزرگ رفت...
۱۰:۲۸ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳
پرسش و پاسخ
ایستگاه تحلیل تکنیکال
محمدیوسف ساجد تحلیل سهام پیشنهادی کاربران (25) تحلیل سهام پیشنهادی کاربران (25)
ویژه
ولساپا - وسکاب - شاملا
مصطفی مصری پور تحلیل سهام پیشنهادی کاربران (23) تحلیل سهام پیشنهادی کاربران (23)
ویژه
خاور - کنتور - پلاسک
مصطفی مصری پور مروری بر یک سیگنال خرید مروری بر یک سیگنال خرید
ویژه
سکارون
محمدیوسف ساجد تحلیلی بر "وبیمه" تحلیلی بر
ویژه
حمایت ؛ مقاومت و حد ضرر این سهم کجاست؟
محمدیوسف ساجد تحلیل تکنیکال "کپشیر" تحلیل تکنیکال
ویژه
حمایت و مقاومت های سهم پیشنهادی "کپشیر"
مصطفی مصری پور بروز رسانی تحلیل "تاپیکو" بروز رسانی تحلیل
ویژه
تحلیل روز چهارشنبه 14 آبان
محمدیوسف ساجد نمایی جدید از "وسکاب" نمایی جدید از
ویژه
وسکاب در تایم روزانه و خصوصا هفتگی در منطقه ...
مصطفی مصری پور بروزرسانی تحلیل "مپنا" بروزرسانی تحلیل
ویژه
گروه مپنا
ایستگاه تحلیل بنیادی
توضیحاتی در مورد سیدکو توضیحاتی در مورد سیدکو
ویژه
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
مصطفی مصری پور تحلیل بنیادی لعابیران تحلیل بنیادی لعابیران
ویژه
شلعاب
تحلیل بنیادی "چکارن" تحلیل بنیادی توسط کارگزاری بانک تجارت بررسی شد:
مصطفی مصری پور بهره واقعی تسهیلات مسکن چقدر است؟ بهره واقعی تسهیلات مسکن چقدر است؟
ویژه
محاسبه بهره مرکب اوراق تسه
مصطفی مصری پور تحلیل بنیادی شسپا تحلیل بنیادی شسپا
ویژه
نفت سپاهان با نماد شسپا
مصطفی مصری پور سهم کدام نهاد مالی را بخریم؟ سهم کدام نهاد مالی را بخریم؟
ویژه
نگاهی بنیادی به چهار سهم انرژی، بورس و فرابورس
ایستگاه دانلود
مصطفی مصری پور دانلود مفید تریدر دانلود مفید تریدر دانلود نرم افزار مفید
نظرسنجی
آیا به آینده مثبت بازار بورس امید دارید؟
بله
خیر
تا حدودی
مردد هستم
آمار بازدید
بازدید امروز: 892
بازدید دیروز: 1325
بازدید هفته گذشته: 7201
بازدید ماه گذشته: 31897