فرآور
6400 6610
وبملت
2133 2143
وآذر
1417 1363
غدام
5006 4814
وسپه
2258 2308
خزاميا
1298 1282
وتوصا
1700 1674
وايران
2103 2045
دالبرح
8900 8688
تكنو
1797 1797
رتكو
9120 9202
ثمسكن
1766 1737
سخاش
7900 7991
سفانو
5766 5994
ساراب
2613 2513
فخاس
8736 9099
خپويش
19479 20290
كاما
11897 11528
زمگسا
29304 30108
ثشرق
1920 1913
غمهرا
6700 6686
شفاراح
11178 10465
وملت
678 652
سشمال
3164 3043
وپخش
16000 15976
ورنا
1190 1206
وخارزم
1592 1616
خمحور
1805 1859
خاهن
1920 2000
شاراك
7900 8025
دزهراوي
45233 43494
كطبس
3206 3247
پارسيان
2330 2420
كپارس
8741 8405
پسهند
7349 7165
وسكاب
1384 1368
دسينا
13799 13466
شپاكسا
5256 5054
شپترو
12760 12273
وبيمه
1226 1179
سرود
5240 5212
داسوه
11319 10884
صنوين2
1 10930
خريخت
1909 1858
سصوفي
4250 4287
ملت
1980 1904
وبشهر
3320 3348
شنفت
13599 13302
قهكمت
3688 3841
سيلام
7741 8063
پرديسح
251 233
خلنت
2632 2735
پرديس
1198 1152
قزوين
3070 3073
وصناح
1179 1122
سكرما
9900 9904
سفارس
3080 3073
تمحركه
2100 2020
ساروم
6387 6387
حپترو
2379 2453
كخاك
46999 46165
شاملا
10861 10444
غبهنوش
7547 7585
خمهر
2429 2451
وتوسم
3210 3257
ثاخت
1342 1351
خنصير
5438 5664
كچاد
6290 6339
وبهمن
1525 1574
دفرا
8311 8657
غپينو
5150 5036
خكمك
1808 1806
تايرا
4661 4482
كفپارس
3739 3647
دكيمي
6782 6522
بنيرو
5837 5793
غشهد
2309 2233
كسرام
7152 7441
فاراك
4952 4998
وليز
2120 2120
مشير9412
100 100
بموتو
7700 7644
درازك
23670 22873
حتوكا
3062 3189
بكام
1638 1575
تاپيكو
5130 5108
شبهرن
21887 21968
كروي
2686 2589
اخابر
2630 2693
ختراك
2022 2106
ولغدر
2062 2035
شنفتح
10500 10545
پكرمان
8550 8453
دكوثر
4345 4178
پارسان
7734 7561
سكارون
6300 6264
كفرا
16600 16679
مرقام
2776 2670
پدرخش
3000 3044
كترام
2120 2039
غالبر
2049 1971
خزرح
704 1
فارس
15012 15217
فلامي
2482 2387
ونيكي
2000 2015
وساخت
3345 3239
مساپا955
100 100
وغدير
6795 6736
خبهمن
1672 1649
سشرق
2439 2374
سدشت
4010 4053
شكربن
2625 2615
وخارزمح
451 490
خفنر
2800 2776
وبصادر
857 869
كساپا
2618 2518
وبوعلي
2260 2264
ثمسكنح
570 551
حفاري
4872 4842
فخوز
7299 7521
كسعدي
4002 4168
دلقما
4245 4268
تيپيكو
6099 6119
شمواد
2877 2905
نمرينو
13156 12650
قشرين
5599 5408
لبوتان
2103 2190
تكمبا
1936 1862
فجام
12333 12368
ستران
4287 4262
ثفارس
2698 2595
شسينا
10632 11075
غگرجي
8001 8183
خوساز
1971 2019
كحافظ
4355 4188
سبهان
35200 35361
خزر
1583 1523
ثنوسا
3416 3300
وپارس
2958 2978
دجابر
8290 7980
واتي
3823 3676
دشيمي
6338 6514
خچرخش
1806 1737
ونفت
2060 1981
فجر2
12927 12430
قنقش
9570 9961
دتماد
17400 17430
ساربيل
15793 15203
غاذر
3586 3449
حفارس
1484 1427
فملي
2710 2685
سپاها
2100 2075
كگل
5598 5465
شيران
7645 7812
قشكر
2190 2163
خشرقح
920 910
وساپا
1180 1173
قشهد
17448 16777
شپمچا
27311 28448
كرماشا
6920 6946
فاذر
2310 2304
شيراز
8090 8347
شلعاب
3260 3308
خمحركه
1659 1630
قصفها
5094 5040
رانفور
10949 10781
شدوص
3799 3718
فولاژ
3163 3042
رتاپ
8800 8801
سهگمت
6040 6144
فجر
11933 12430
وملي
6120 5947
خپارس
875 869
كبافق
5700 4961
قمرو
5920 5939
دسبحا
7347 7065
شفارس
4282 4459
شگل
9191 9261
آكنتور
10066 9679
غچين
15010 15000
خساپا
1365 1405
قثابت
1799 1730
وسينا
2082 2002
ولساپا
2238 2179
خرينگ
2749 2657
فولاد
3350 3366
بترانس
4740 4626
وصنا
2100 2130
وتوكا
5499 5442
ونوين
2330 2376
بسويچ
3233 3279
خعتبار
2219 2184
وكار
2470 2463
وبانك
4919 5025
دانا
1187 1236
فلوله
1832 1762
خگستر
3333 3382
شسپا
15320 15471
وانصار
2552 2629
دامين
11938 10629
كمنگنز
5510 5726
آسيا
1296 1349
خكاوه
773 774
سغرب
5850 5797
واميد
3890 3900
چكارن
4290 4258
فسرب
1938 1956
فروس
3549 3420
وتوشه
3230 3106
لسرما
2612 2512
فنورد
7288 7591
دفارا
10052 9666
قلرست
31459 32769
كرازي
2270 2341
خموتور
2150 2117
وصنعت
2240 2202
كپشير
5540 5391
والبر
4687 4507
ومعادن
3131 3199
خكار
3533 3398
وپترو
2158 2122
ثاباد
2104 2024
غشاذر
1162 1168
وپارس2
2978 2978
دالبر
10600 10432
حكشتي
4465 4294
سقاين
30200 30185
شپارس
4541 4367
دابور
18247 17546
غشصفا
6023 5792
فولاد2
3366 3366
شكلر
4347 4278
تكشا
6340 6187
ونيرو
1941 1993
پاكشو
8979 8784
كگلح
4220 4218
بالبر
1773 1846
شاراكح
6500 6601
لابسا
5127 4930
قنيشا
4530 4503
ثشاهد
2022 2000
پاسا
15471 16115
خشرق
1800 1797
وتجارت
1002 1002
چفيبر
3870 4031
شفن
24461 25380
سكرد
5271 6463
لخزر
7150 7445
خودرو
2699 2673
مداران
2021 1944
سبجنو
5190 5406
ددام
10124 9735
ثامان
1731 1738
فاسمين
4370 4351
فباهنر
2147 2197
قپيرا
5660 5640
خاور
805 838
رمپنا
7222 6945
سخزر
5550 5494
كماسه
6963 7253
شفارا
11961 12459
دارو
7603 7854
وتوس
3147 3026
صنوين
10940 10930
فپنتا
10323 9926
همراه
31160 31564
ديران
7454 7168
بشهاب
11579 11134
بكاب
11420 11226
البرز
1058 1102
ختوقا
2670 2743
دپارس
32001 32261
شخارك
19180 18751
ولصنم
2240 2234
ورود اعضا
نام كاربري (ایمیل):
كلمه عبور:
ایستگاه نمای بازار
مصطفی مصری پور نمای بازار دوشنبه 6 مرداد نمای بازار دوشنبه 6 مرداد
ویژه
بازار متعادل، بازگشت سایپا در قیمتهای منفی
مصطفی مصری پور تازه های کدال؟ تازه های کدال؟
ویژه
آخرین گزارشهای کدال
مصطفی مصری پور نمای بازار شنبه 4 مرداد نمای بازار شنبه 4 مرداد
ویژه
لیدرها بلای جان بازار
گزارش مثبت پتروشیمی"برزویه" گزارش مثبت پتروشیمی شرکت پتروشیمی برزویه (نوری) در عملکرد 12 ماهه خود در سال 92 موفق به اعلام سود...
بازگشایی چند نماد بازگشایی چند نماد نماد معاملاتی شرکت های ...
ایستگاه نقطه طلایی من
افزایش 19 درصدی قیمت کود اوره مدیر سرمایه گذاری پترول خبر داد: افزایش 19 درصدی قیمت کود اوره با توجه به شرایط بین المللی و احتمال ریسک در عدم فروش کود اوره صادراتی بر همین اساسی کود اوره صادراتی از ایران با قیمت پایین تری نسبت به سایر کشورهای حوزه خلیج فارس به فروش می رسد.
۱۲:۴۸ ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
بازدهی صنعت ساختمان در سال 93/آیا بازار مسکن از رکود خارج می شود؟ بازدهی صنعت ساختمان در سال 93/آیا بازار مسکن از رکود خارج می شود؟ در حال حاضر هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا در بازار مسکن دچار مشکلات جدی است که بخش عمده ای از آن به نرخ رشد نقدینگی و وضعیت سطح درآمدهای نفتی و دسترسی به آن باز می­ گردد.
۱۱:۱۵ ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
سیگنال خرید
ویژه
سیگنال خرید "یک خودرویی" در بین سهام خودرویی می توان گفت که...
۱۰:۱۵ ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ استقبال بازار از تعطیلات
۰۹:۴۹ ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
آثار مالیاتی بسته حمایتی دولت بر بازار سرمایه آثار مالیاتی بسته حمایتی دولت بر بازار سرمایه سیاست معافیت مالیاتی در صورتی که در راستای حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه گذرای اجرایی شود، می تواند یکی از راهکارها و پیشنهادات اساسی و کارآمد دولت به شمار رود.
۰۹:۱۵ ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
تحرکات در مچینگ
ویژه
تحرکات در مچینگ پیش گشایش بازار
۰۸:۳۹ ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
صبحانه بورسی دوشنبه 6 مرداد
ویژه
صبحانه بورسی دوشنبه 6 مرداد پیش بینی بازار امروز
۰۸:۰۳ ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
Zoom
ویژه
(6 مرداد) Zoom پیش بینی سهام مثبت امروز ...
۲۳:۵۸ ۱۳۹۳/۰۵/۰۵
ویژه
"شراز" مجمع ؛ صورت های مالی "شراز" با تولید نزدیک به سه میلیون و 500 هزار مترمکعب انواع محصولات و فرآورده های نفتی و فروش بیش از سه میلیون و 400 هزار مترمکعب فرآورده های تحویلی طی عملکرد سال 92 ...
۲۲:۱۶ ۱۳۹۳/۰۵/۰۵
سومین نشست هم اندیشی بازار سرمایه سومین نشست هم اندیشی بازار سرمایه یکی دیگر از جلسات هم اندیشی بازار مابین مسیولان سازمان بورس اوراق بهادار تهران (آقایان محمودرضا خواجه نصیری، سعید مستشار، امیرحمزه مالمیر و ...) و برخی کارشناسان بازار سرمایه...
۲۲:۱۰ ۱۳۹۳/۰۵/۰۵
"خودرو" نان شب نیست!! مخالفت با راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی مشاور عالی رئیس جمهور درباره راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی در منطقه آزاد چابهار مواردی را مطرح کرده است اما اطلاعات مشخص و شفاف درباره آن وجود ندارد.
۱۱:۰۱ ۱۳۹۳/۰۵/۰۵
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ بازگشت تعادل به بازار
۰۹:۵۵ ۱۳۹۳/۰۵/۰۵
تحرکات در مچینگ
ویژه
تحرکات در مچینگ پیش گشایش بازار
۰۸:۳۴ ۱۳۹۳/۰۵/۰۵
صبحانه بورسی یکشنبه 5 مرداد
ویژه
صبحانه بورسی یکشنبه 5 مرداد پیش بینی بازار امروز
۰۸:۰۴ ۱۳۹۳/۰۵/۰۵
Zoom
ویژه
(5 مرداد) Zoom پیش بینی سهام مثبت امروز ...
۰۲:۱۳ ۱۳۹۳/۰۵/۰۵
از جلسه فعالان بازار با مسئولین بورس چه خبر ؟
ویژه
از جلسه فعالان بازار با مسئولین بورس چه خبر ؟ امروز بعد از ظهر جلسه فعالان بازار سرمایه با مسئولین بورس برگزار گردید که به نتایج و تصمیم گیری های زیر منتهی گردید ...
۲۲:۲۹ ۱۳۹۳/۰۵/۰۴
تحلیل بنیادی تحلیل بنیادی "خموتور" شرکت موتورسازان تراکتور سازی ایران، بعنوان بزرگترین تولید کننده موتورهای دیزلی کشور با در اختیار داشتن ...
۱۶:۵۵ ۱۳۹۳/۰۵/۰۴
"شتران" 33.5 درصد تعدیل مثبت داد انتشار این گزارش گویای حل مشکلات گروه پالایش با شرکت پالایشی و پخش فرآورده های نفتی ایران است که توانست امید به تحقق مطلوب بودجه های برآوردی سال 92 این شرکت ها را بار دیگر در دل سهامداران آنها بارور سازد.
۱۳:۰۱ ۱۳۹۳/۰۵/۰۴
پارسان و رشد مناسب پرتفو آن
ویژه
پارسان و رشد مناسب پرتفو آن نفت و گاز پارسیان گزارش پرتفوی تیرماه خود...
۱۲:۵۱ ۱۳۹۳/۰۵/۰۴
پرسش و پاسخ
ایستگاه تحلیل تکنیکال
محمدیوسف ساجد بررسی سه سهم ؟ بررسی سه سهم ؟
ویژه
از گروه " ماشین آلات و دستگاه های برقی"
رحیم کریمی بررسي و تحليل سهمي در محدوده بسيار مهم بررسي و تحليل سهمي در محدوده بسيار مهم
ویژه
ين روزها با وجود برخي كمي و كاستي ها در بازار و اتفاقات ...
محمدیوسف ساجد سرمایه گذاری صنعت بیمه سرمایه گذاری صنعت بیمه
ویژه
برگشت از کف قیمتی ...
رحیم کریمی سيگنال مثبت از سهم ... سيگنال مثبت از سهم ...
ویژه
در نمودار روزانه سهم با رسيدن قيمت به محدوده حمايتي
رحیم کریمی روند تكنيكالي سهمي از جنس تجهيزاتي روند تكنيكالي سهمي از جنس تجهيزاتي
ویژه
با توجه به شکستن خط روند نزولی و مقاومتی در محدوده....
مصطفی مصری پور بازنگری وضعیت سیمان سپاها بازنگری وضعیت سیمان سپاها
ویژه
تحلیل تکنیکال سیمان سپاهان
مصطفی مصری پور نگاهی تکنیکالی به "خساپا" نگاهی تکنیکالی به
ویژه
آخرین وضعیت تکنیکی خساپا
نمایی از "وانصار" نمایی از
ویژه
محدوده نوسانی وانصار دایما در حال ...
مصطفی مصری پور نگاهی تکنیکی به حتوکا نگاهی تکنیکی به حتوکا
ویژه
وضعیت تکنیکالی حتوکا
ایستگاه تحلیل بنیادی
مصطفی مصری پور تحلیل بنیادی شسپا تحلیل بنیادی شسپا
ویژه
نفت سپاهان با نماد شسپا
مصطفی مصری پور سهم کدام نهاد مالی را بخریم؟ سهم کدام نهاد مالی را بخریم؟
ویژه
نگاهی بنیادی به چهار سهم انرژی، بورس و فرابورس
مصطفی مصری پور "ترین" های بازار کدامند؟
ویژه
نگاهی آماری به برترین های بازار
اکبر شاملو کاظمی نگاهی به اطلاعات مالی "بکام" نگاهی به اطلاعات مالی
ویژه
با تشکر از مشارکت کاربر گرامی جناب کاظمی.
مصطفی مصری پور نگاهی بنیادی به "اعتلا" نگاهی بنیادی به
ویژه
به مناسب عرضه قریب الوقوع سرمایه گذاری اعتلا البرز
ایستگاه خبر
ایستگاه دانلود
نظرسنجی
آیا به آینده مثبت بازار بورس امید دارید؟
بله
خیر
تا حدودی
مردد هستم
آمار بازدید
بازدید امروز: 69
بازدید دیروز: 1149
بازدید هفته گذشته: 0
بازدید ماه گذشته: 0