فرآور
5040 5107
وبملت
2111 2030
كنيلو
2928 3050
وآذر
2585 2486
غدام
9501 9896
وسپه
2627 2630
غدشت
12042 11579
خزاميا
1410 1434
وتوصا
1845 1875
وايران
2250 2315
تكنو
1750 1792
رتكو
12387 11911
ثمسكن
1617 1668
ساراب
2399 2411
فخاس
6776 7058
خپويش
21757 20921
كاما
9600 9604
زمگسا
33600 34701
ثشرق
1969 2036
غمهرا
10153 10576
وملت
680 700
سشمال
2970 3061
ورنا
1185 1211
وخارزم
1471 1446
خمحور
2048 2133
خاهن
2490 2404
پتايرح
2860 2990
شاراك
7450 7509
دزهراوي
51300 51164
كطبس
4188 4108
پارسيان
2351 2395
وپاسار
1660 1613
كپارس
8426 8736
پسهند
7400 7621
سصفها
11535 12015
وسكاب
1279 1230
كهرام
2180 2209
دسينا
14299 14219
شپاكسا
4950 4980
شپترو
3590 3599
وبيمه
1560 1500
سرود
5049 5112
داسوه
13541 14105
ملت
2050 2038
وبشهر
3330 3324
شنفت
11815 12242
قهكمت
3180 3142
خلنت
3602 3752
پرديس
1120 1130
قزوين
3889 4051
سكرما
9600 9721
سفارس
2504 2608
تمحركه
2180 2158
حپترو
3148 3068
كخاك
12350 11955
شاملا
11699 11700
غبهنوش
8090 8348
خمهر
2570 2557
وتوسم
3300 3323
ثاخت
1725 1796
خنصير
4905 4981
كچاد
4668 4862
وبهمن
1660 1605
دفرا
8399 8569
غپينو
5725 5896
خكمك
2179 2243
دكيمي
7560 7612
كنور
4983 5190
بنيرو
5670 5844
غشهد
2297 2209
كسرام
6707 6986
شپديس
14776 14755
فاراك
5600 5479
وليز
2297 2209
مشير9412
100 100
بموتو
7082 7363
وپست
1456 1483
ثاژن
7563 7274
درازك
26208 26867
حتوكا
3093 3171
بكام
1820 1854
تاپيكو
2750 2818
كروي
2308 2355
رايان512
100 100
اخابر
2699 2702
ختراك
2220 2298
ولغدر
2130 2081
پكرمان
9960 9632
دكوثر
5791 5877
پارسان
7560 7603
سكارون
6610 6790
كفرا
15270 15728
مرقام
3300 3377
چافست
15405 15556
پدرخش
5301 5506
كترام
2860 2946
چكاوه
27539 28686
غالبر
1904 1983
كساوه
11039 11498
فارس
13140 13122
فلامي
3211 3313
ونيكي
1867 1867
وساخت
3705 3632
مساپا955
100 100
وغدير
3535 3613
خبهمن
1769 1704
سشرق
2109 2196
ركيش
5271 5382
خفنر
3451 3594
وبصادر
855 823
وبوعلي
2301 2213
حفاري
5621 5607
فخوز
6650 6793
كسعدي
4190 4308
دلقما
4377 4559
سهرمز
14000 13579
تيپيكو
5180 5199
شمواد
3321 3194
نمرينو
11000 11183
قشرين
7011 7303
لبوتان
3068 3081
تكمبا
776 782
فجام
13600 13608
ستران
3933 4096
ثفارس
4988 4919
شسينا
12100 12179
غگرجي
9291 8934
غشان
9847 9473
خوساز
2885 2783
شپلي
1188 1193
كحافظ
3980 4136
كلوند
2415 2515
خزر
1802 1834
ثنوسا
4900 4903
وپارس
2797 2865
دجابر
8600 8758
واتي
4314 4149
دشيمي
8097 8434
خچرخش
2763 2698
سمازن
19172 19970
ونفت
2679 2576
غپاك
6680 6668
قنقش
9880 9619
دتماد
18571 19343
فاما
5630 5492
غاذر
4380 4343
حفارس
2300 2213
فملي
2558 2460
سپاها
1734 1761
كگل
5600 5649
شيران
8500 8215
قشكر
1907 1977
وصندوق
3860 3979
خمحركهح
1169 1178
وساپا
1141 1177
قشهد
10000 9920
شپمچا
22069 24986
كرماشا
7060 7152
فاذر
2588 2603
شيراز
7662 7716
شلعاب
3500 3581
خمحركه
2590 2491
رانفور
10586 10179
فولاژ
3470 3422
رتاپ
8400 8559
سهگمت
4915 5119
وملي
5384 5295
پتاير
4450 4443
خاذين
2600 2669
غبشهر
6240 6500
كبافق
4228 4404
قمرو
4461 4616
شفارس
6185 6186
شگل
12217 12726
آكنتور
10998 11456
غچين
20134 19360
خساپا
1359 1409
قثابت
1687 1735
وسينا
1774 1706
ولساپا
2510 2594
خرينگ
2925 2901
فولاد
2638 2674
بترانس
4640 4814
وصنا
2391 2438
وتوكا
4449 4414
ونوين
2517 2484
بسويچ
4100 4135
خعتبار
2087 2027
وكار
2320 2305
وبانك
4890 4942
دانا
1405 1438
فلوله
1779 1833
خگستر
3650 3609
شسپا
14699 14927
كاذر
6781 6998
وانصار
2597 2498
شتهران
14986 14410
دامين
4992 4445
ختور
6190 6251
كمنگنز
6072 6323
آسيا
1146 1183
خكاوه
826 854
سغرب
5300 5505
واميد
2766 2766
غمارگ
3602 3741
چكارن
5105 5262
فسرب
1789 1775
فروس
3007 3100
وتوشه
3860 3977
شخاركح2
17630 17610
لسرما
3129 3241
فنورد
5705 5942
دفارا
11937 12434
كخاكح
8700 8662
قلرست
28376 28952
كرازي
5450 5605
خموتور
2490 2561
وصنعت
2330 2367
كپشير
7515 7828
پلاسك
1350 1404
فنوال
5571 5357
والبر
4670 4737
ومعادن
2806 2807
ونيروح
496 518
خكار
5100 5235
وپترو
2150 2166
ثاباد
2506 2410
غشاذر
1416 1474
دالبر
10901 11052
سقاين
32000 32289
شپارس
4301 4423
دابور
20015 20015
غشصفا
7599 7483
شكلر
5602 5709
تكشا
7300 7166
كگاز
6740 6677
ونيرو
1373 1412
پاكشو
8606 8798
بالبر
2350 2290
لابسا
5078 5222
قنيشا
6000 5957
پاسا
15310 15413
خشرق
2233 2249
وتجارت
1013 1036
شفن
28230 29406
سكرد
3902 4064
لخزر
7249 7413
خودرو
2925 3009
وبملت2
2111 2030
سبجنو
5180 5250
ددام
9900 10215
ثامان
1788 1847
فاسمين
3847 3932
فباهنر
2370 2448
قپيرا
5360 5479
خاور
800 810
رمپنا
7500 7561
كهمدا
7863 7561
سخزر
5249 5465
شخاركح
17500 17610
كماسه
8126 7814
شفارا
11200 10808
دارو
8360 8355
وتوس
3185 3063
شپتروح
1972 2077
صنوين
11250 11300
فپنتا
12858 12364
همراه
30881 30948
ديران
6872 7158
بشهاب
16230 16797
بكاب
10897 10478
البرز
1135 1142
ختوقا
3570 3482
دپارس
37150 37995
شخارك
18901 19380
ولصنم
2330 2330
ورود اعضا
نام كاربري (ایمیل):
كلمه عبور:
ایستگاه نمای بازار
مصطفی مصری پور نمای بازار چهارشنبه 30 مهر نمای بازار چهارشنبه 30 مهر
ویژه
35 درصد حجم معاملات در گروه بانکی
آخرین اخبار از کدال آخرین اخبار از کدال
ویژه
گزارشهای ارسالی بر کدال
آخرین اخبار از کدال آخرین اخبار از کدال
ویژه
گزارشهای ارسالی بر کدال
نمای بازار سه شنبه 29 مهر نمای بازار سه شنبه 29 مهر
ویژه
تکانه های شدید در گروه خواب رفته بانکی
آخرین شنیده های "یک کاشی ساز" آخرین شنیده های
ویژه
بر اساس شنیده ها گویا تعدیل ...
گزارش 6 ماهه "گازلوله" گزارش 6 ماهه گزارش 6 ماهه پلوله رو کدال نشست و شرکت 143 ريال پوشش در 6 ماهه اول داشته است که نسبت به سال قبل گزارش نامناسبی می باشد.
مصطفی مصری پور نمای بازار دوشنبه 28 مهر نمای بازار دوشنبه 28 مهر
ویژه
رشد 1267 واحدی شاخص بورس
گزارش زیان در "نیرومحرکه" گزارش زیان در شرکت ماشین سازی نیرومحرکه با سرمایه 32 میلیارد و 500 میلیون ریالی در پیش بینی شش ماهه ...
ایستگاه نقطه طلایی من
افزایش حجم معاملات در نماد
ویژه
افزایش حجم معاملات در نماد "وبیمه" تا این لحظه وبیمه با حجم معاملات تقریبی 19 میلیون سهمی مواجه بوده است و ...
۱۱:۰۶ ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ تحرکات مثبت گروه بانکی
۱۰:۱۶ ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
جذب سرمایه های خارجی در بازار سرمایه تسهیل می یابد رییس سازمان بورس در نمایشگاه کیش : جذب سرمایه های خارجی در بازار سرمایه تسهیل می یابد سخنگوی سازمان بورس گفت : این سازمان با تعامل همه جانبه با دولت و مجلس در خصوص تدوین بودجه سال 94 ، قصد دارد سودآوری صنایع بورسی را تقویت کند.
۱۰:۰۵ ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
شرایط فعلی چگونه است؟
ویژه
شرایط فعلی چگونه است؟ در حال حاضر از عطش خرید سهامداران کم گردیده است و بازار حالت متعادلتری دارد...
۰۹:۲۷ ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
تحرکات در مچینگ
ویژه
تحرکات در مچینگ مرحله پیش گشایش بازار
۰۸:۴۸ ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
صبحانه بورسی
ویژه
صبحانه بورسی پیش بینی بازار امروز
۰۸:۰۱ ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
شنیده های ویژه از
ویژه
شنیده های ویژه از "وخارزم" بر اساس شنیده هایی ...
۱۱:۲۸ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
شنیده های ویژه از
ویژه
شنیده های ویژه از "پترول" شنیده می شود که پترول ...
۱۰:۵۸ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
سیگنال خرید
ویژه
سیگنال خرید "38 درصدی" کم ریسک امروز بر روی سهمی با نوسان و حرکت خاص تحلیل داشته و خدمت شما ارائه می نماییم.
۱۰:۴۷ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ 451 واحد رشد شاخص بورس تا به این لحظه
۰۹:۵۹ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
آخرین گزارشات 6 ماهه
ویژه
آخرین گزارشات 6 ماهه ایران دارو - آبسال - پارس سوئیچ - فولاد ارفع - فولاد مبارکه - پخش البرز - فرآوری مواد معدنی
۰۹:۴۰ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
تکذیب شایعات میان گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی با در گفتگو با مدیر مالی "سمگا" عنوان شد: تکذیب شایعات میان گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی با "پدیده" مذاکراتی مبنی بر واگذاری بخشی از سهام گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی به شرکت پدیده شاندیز برگزار نشده است و تمامی شایعات مطرح شده در این خصوص تکذیب می گردد.
۰۸:۵۲ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
صالح آبادی: با قوت و قدرت تا اردیبهشت ۹۵ رئیس سازمان بورس هستم صالح آبادی: با قوت و قدرت تا اردیبهشت ۹۵ رئیس سازمان بورس هستم رئیس سازمان بورس درجدیدترین واکنش به شایعات تغییرگفت:تمام این اخبار و شایعات را تکذیب می کنم و به تمام افرادی که با اهداف خاصی این موج ها را منتشر می کنند اعلام می کنم که با قوت و قدرت به کار خود در سازمان تا پایان اتمام دوره ریاستم یعنی اردیبهشت ۹۵ ادامه می دهم.
۰۸:۳۰ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
تحرکات در مچینگ
ویژه
تحرکات در مچینگ مرحله پیش گشایش بازار
۰۸:۲۸ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
صبحانه بورسی
ویژه
صبحانه بورسی پیش بینی بازار امروز
۰۸:۰۶ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
آخرین وضعیت در
ویژه
آخرین وضعیت در "تکنو" در آخرین گزارش "تکنو" تعدیل منفی در 6 ماهه اعلام نمود ...
۰۷:۳۷ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
ارایه گزارش ۶ ماهه ایران خودرو تا آخر هفته همراه با تعدیل احتمالی ارایه گزارش ۶ ماهه ایران خودرو تا آخر هفته همراه با تعدیل احتمالی یک مقام مسئول از ارایه گزارش عملکرد ۶ ماهه ایران خودرو تا آخر هفته جاری خبر داد و ضمن ...
۰۰:۴۵ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
شنیده های تاثیر گذار بر گروه
ویژه
شنیده های تاثیر گذار بر گروه "رایانه و انفورماتیک" شنیده می شود که شورای پول و اعتبار عصر سه شنبه (فردا) ...
۲۲:۴۲ ۱۳۹۳/۰۷/۲۸
پرسش و پاسخ
ایستگاه تحلیل تکنیکال
مصطفی مصری پور بروزرسانی تحلیل تکنیکال "کفرا" بروزرسانی تحلیل تکنیکال
ویژه
بررسی تکنیکالی نسوز ایران
مصطفی مصری پور تحلیل تکنیکال "شاراک" تحلیل تکنیکال
ویژه
پتروشیمی اراک
مصطفی مصری پور تحلیل تکنیکال "رمپنا" تحلیل تکنیکال
ویژه
نمودار تعدیل شده مپنا منتظر ...
محمدیوسف ساجد تحلیلی بر روند حرکتی "مداران" تحلیلی بر روند حرکتی
ویژه
در بخش نقطه طلایی به مواردی از شنیده های سهم اشاره شد و اکنون ...
مصطفی مصری پور "خودرو" در تایم هفتگی
ویژه
ایران خودرو تعدیل شده
مصطفی مصری پور تحلیل سهام پیشنهادی کاربران (20) تحلیل سهام پیشنهادی کاربران (20)
ویژه
آسیا، لبوتان، کنیلو، ومعادن
مصطفی مصری پور ونفت در تایم هفتگی ونفت در تایم هفتگی
ویژه
تکنیکال سرمایه گذاری نفت
محمدیوسف ساجد نگاهی تکنیکالی به "بیمه ملت" نگاهی تکنیکالی به
ویژه
بیمه ملت جدای از بحث تکنیکالی از وضعیت ...
مصطفی مصری پور تحلیل سهام پیشنهادی کاربران (18) تحلیل سهام پیشنهادی کاربران (18)
ویژه
وبیمه، خکاوه، رکیش، سپاها
ایستگاه تحلیل بنیادی
مصطفی مصری پور تحلیل بنیادی لعابیران تحلیل بنیادی لعابیران
ویژه
شلعاب
تحلیل بنیادی "چکارن" تحلیل بنیادی توسط کارگزاری بانک تجارت بررسی شد:
مصطفی مصری پور بهره واقعی تسهیلات مسکن چقدر است؟ بهره واقعی تسهیلات مسکن چقدر است؟
ویژه
محاسبه بهره مرکب اوراق تسه
مصطفی مصری پور تحلیل بنیادی شسپا تحلیل بنیادی شسپا
ویژه
نفت سپاهان با نماد شسپا
مصطفی مصری پور سهم کدام نهاد مالی را بخریم؟ سهم کدام نهاد مالی را بخریم؟
ویژه
نگاهی بنیادی به چهار سهم انرژی، بورس و فرابورس
مصطفی مصری پور "ترین" های بازار کدامند؟
ویژه
نگاهی آماری به برترین های بازار
نظرسنجی
آیا به آینده مثبت بازار بورس امید دارید؟
بله
خیر
تا حدودی
مردد هستم
آمار بازدید
بازدید امروز: 780
بازدید دیروز: 1373
بازدید هفته گذشته: 5165
بازدید ماه گذشته: 26199