فرآور
4540 4512
وبملت
2342 2270
كنيلو
2677 2788
وآذر
2810 2914
غدام
11025 11484
وسپه
2456 2448
غدشت
10904 10904
خزاميا
1828 1758
وتوصا
2241 2208
وايران
2405 2378
تكنو
2290 2253
رتكو
14464 15066
ثمسكن
1898 1913
دلر
15020 14548
سخاش
7468 7779
سفانو
6458 6719
ساراب
2295 2306
فخاس
6680 6958
خپويش
22000 22175
كاما
9325 9160
زمگسا
31200 30957
ثشرق
2267 2341
غمهرا
10180 10082
وملت
780 778
سشمال
3090 3176
وپخش
15314 15952
ورنا
1570 1539
وخارزم
1628 1577
خمحور
2500 2436
شاراك
6976 7012
دزهراوي
52501 53332
كطبس
3753 3758
فسپا
4858 5060
پارسيان
2249 2231
وپاسار
1787 1771
كپارس
9680 9493
پسهند
8300 8243
سصفها
14850 14279
وسكاب
1287 1258
كهرام
2278 2191
دسينا
13750 14295
شپاكسا
4900 5019
شپترو
3800 3954
وبيمه
1495 1486
سرود
4750 4852
داسوه
14600 14455
خريخت
3903 3976
سصوفي
4201 4375
ملت
2200 2239
وبشهر
2760 2761
شنفت
12900 12404
قهكمت
2952 3024
سيلام
7360 7665
خلنت
3391 3261
پرديس
1167 1146
قزوين
3421 3363
سكرما
10001 10062
سفارس
2845 2873
تمحركه
2300 2331
ساروم
7140 7323
حپترو
3010 2905
كخاك
11945 11676
شاملا
14661 14832
غبهنوش
8685 8351
خمهر
2589 2490
وتوسم
3412 3401
خنصير
4800 4967
كچاد
4326 4368
وبهمن
1770 1748
دفرا
9399 9038
خكمك
2650 2549
تايرا
5619 5403
وبصادر2
926 926
دكيمي
8060 7910
فوكا
3200 3213
شبهرنح
10620 10275
كنور
4378 4554
بنيرو
6886 6622
غشهد
2300 2348
كسرام
6634 6907
فاراك
5600 5527
وليز
2392 2362
مشير9412
100 100
وپست
1357 1413
درازك
26010 26982
حتوكا
3091 3077
بكام
2281 2194
تاپيكو
2800 2810
شبهرن
12020 11736
كروي
2265 2261
رايان512
100 100
اخابر
2805 2810
ختراك
2762 2656
ولغدر
2503 2407
پكرمان
11660 11661
دكوثر
5152 5094
پارسان
7160 7185
سكارون
7131 7168
كفرا
15251 15266
مرقام
3270 3322
چافست
16495 16117
پدرخش
5069 5280
كترام
2928 2816
چكاوه
20702 21412
غالبر
2060 2049
كساوه
12072 12575
فارس
12425 12692
فلامي
3260 3204
ونيكي
2163 2080
وساخت
5379 5173
ديرانح
5700 5448
خبهمن
1862 1791
سشرق
2043 2045
سدشت
2826 2943
سدور
16374 15745
شكربن
3303 3346
ركيش
5830 5606
خفنر
3480 3484
وبصادر
933 926
كساپا
2840 2889
وبوعلي
2401 2424
غسالم
2979 3103
حفاري
6189 6037
فخوز
6512 6614
كسعدي
3978 4143
دلقما
4900 4991
تيپيكو
5000 5116
شمواد
4640 4462
نمرينو
12100 11733
قشرين
6265 6390
غگلح
42096 38978
لبوتان
3801 3959
فجام
15500 15423
ستران
4229 4195
ثفارس
5898 6002
شسينا
12090 12151
غگرجي
3262 3016
خوساز
3150 3029
شپلي
1749 1682
كحافظ
3800 3795
سبهان
36501 37213
كلوند
2424 2371
خزر
2562 2665
ثنوسا
9350 8991
وپارس
2900 2896
دجابر
8570 8378
واتي
4493 4321
دشيمي
7500 7418
خچرخش
2790 2743
سمازن
17000 17285
ونوين2
2652 2636
ونفت
3570 3619
غپاك
5877 6121
قنقش
10257 10684
دتماد
17836 18313
فاما
6301 6563
غاذر
4649 4471
فملي
2840 2741
سپاها
2020 2026
كگل
5253 5449
شيران
8457 8132
قشكر
1917 1913
واميدح
1431 1419
وصندوق
3729 3798
سيدكو
1678 1682
وساپا
1409 1369
شپمچا
21000 20976
كرماشا
6969 7129
فاذر
3440 3496
شيراز
7314 7546
شلعاب
3446 3350
خمحركه
2610 2520
صكاوه706
100 100
قصفها
4500 4587
رانفور
11161 10732
شدوص
3621 3626
فولاژ
3366 3361
رتاپ
8450 8472
فجر
11867 12361
وملي
5248 5119
پتاير
4450 4404
خاذين
2950 2905
خپارس
910 875
تپمپي
4011 4165
كبافق
4100 4151
قمرو
3881 4005
كچادح
3100 3020
دسبحا
6367 6420
شفارس
6460 6450
شگل
12853 12901
آكنتور
10801 10604
غچين
19002 18994
خساپا
1597 1554
قثابت
1474 1496
ولساپا
2924 2836
خرينگ
3120 3103
فولاد
2500 2489
بترانس
5365 5166
وصنا
2400 2392
وتوكا
4990 4928
ونوين
2700 2636
بسويچ
4450 4279
خعتبار
2030 2033
وكار
2557 2510
وبانك
5350 5320
دانا
1820 1834
فلوله
1775 1731
خگستر
4322 4185
شسپا
14098 14301
كاذر
6818 6685
وانصار
2967 2853
شتهران
15186 14602
دامين
4656 4849
ختور
5815 5592
كمنگنز
5197 5220
دسبحاح
5150 5155
آسيا
1652 1593
خكاوه
1180 1151
سغرب
5551 5562
واميد
2549 2625
غمارگ
4782 4599
چكارن
5752 5980
فسرب
1886 1814
فروس
2990 3080
وتوشه
4529 4355
لسرما
3672 3603
فنورد
5219 5436
دفارا
11000 11149
قلرست
26999 26398
خموتور
3358 3229
كپشير
8680 8869
پلاسك
1533 1475
فنوال
5520 5308
والبر
4100 4164
ومعادن
2675 2619
ونيروح
485 481
خكار
4760 4766
وپترو
2567 2582
ثاباد
4772 4589
غشاذر
1413 1359
دالبر
11400 11045
سقاين
38400 39999
شپارس
5199 5100
دابور
21000 20768
غشصفا
7627 7628
شكلر
4809 4852
تكشا
8383 8732
كگاز
6500 6349
ونيرو
1576 1624
پاكشو
9055 9282
بالبر
2594 2550
لابسا
5630 5470
قنيشا
4450 4620
ثشاهد
1699 1717
خشرق
2225 2140
وتجارت
1150 1107
چفيبر
4899 4711
فايرا
6979 6711
شفن
28080 29242
سكرد
4065 4230
لخزر
8800 9127
خودرو
3145 3067
مداران
2527 2430
سبجنو
4983 5190
ددام
9469 9288
فاسمين
3780 3742
فباهنر
2612 2720
قپيرا
4731 4831
خاور
1000 985
رمپنا
8300 8110
كهمدا
7660 7624
سخزر
6678 6956
كماسه
8670 8337
دارو
7417 7632
وتوس
2852 2903
همراه
30900 30962
ديران
6800 6816
بشهاب
16302 16380
بكاب
13064 13608
البرز
1320 1287
ختوقا
3700 3621
دپارس
36800 36833
مشير612
96 96
شخارك
19381 19553
ولصنم
2200 2184
ورود اعضا
نام كاربري (ایمیل):
كلمه عبور:
ایستگاه نمای بازار
تعدیل مثبت فوق العاده از "غشان" تعدیل مثبت فوق العاده از
ویژه
امروز شاهد تعدیل مثبت سنگین و اعلام بودجه جدید پگاه خراسان بودیم...
محمدیوسف ساجد شنیده هایی از "خمهر" شنیده هایی از
ویژه
شنیده میشود "خمهر" به زودی به منظور ...
مصطفی مصری پور نمای بازار چهارشنبه 28 آبان نمای بازار چهارشنبه 28 آبان
ویژه
30درصدحجم معاملات در دو نماد به ثبت رسید
مصطفی مصری پور نمای بازار سه شنبه 27 آبان نمای بازار سه شنبه 27 آبان
ویژه
کاهش شیب نزولی معاملات در یکساعت پایانی
محمدیوسف ساجد "وسکاب" و گزارش 6 ماهه
ویژه
"وسکاب" طبق صورتهاي مالی میان دوره 6 ماهه، با سرمایه جدید ...
مصطفی مصری پور نمای بازار دوشنبه نمای بازار دوشنبه
ویژه
رشد خفیف شاخص
شفافسازی خاور شفافسازی خاور مزایده اموال بلوار کشاورز ...
"فملی" افزایش سرمایه می دهد با برگزاری مجمع فوق العاده ایی ۹ آذر ، سهامداران شرکت ملی مس درباره افزایش سرمایه ۸۴۰ میلیارد تومانی این شرکت بزرگ بورسی تصمیم گیری می کنند.
ایستگاه نقطه طلایی من
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ واکنش مثبت به اخبار مذاکرات
۱۰:۵۶ ۱۳۹۳/۰۹/۰۲
استراتژی فعلی چیست؟
ویژه
استراتژی فعلی چیست؟ استراتژی فعلی سهامداران بایستی با توجه به اخبار مثبت از مذاکرات هسته ای در وین ...
۱۰:۱۴ ۱۳۹۳/۰۹/۰۲
توضیحی در مورد
ویژه
توضیحی در مورد "دکوثر و گروه دارویی" گروه دارویی در میان مدت همچنان مستعد صعود می باشند...
۰۸:۳۵ ۱۳۹۳/۰۹/۰۲
صبحانه بورسی
ویژه
صبحانه بورسی پیش بینی بازار امروز
۰۸:۰۴ ۱۳۹۳/۰۹/۰۲
شنیده های
ویژه
شنیده های "ونفت" شنیده میشود افزایش سرمایه 72 میلیارد تومانی ...
۰۷:۰۹ ۱۳۹۳/۰۹/۰۲
در آستانه تحویل لایحه بودجه به مجلس
ویژه
ایستگاه بورس بررسی میکند در آستانه تحویل لایحه بودجه به مجلس بودجه 94 انبساطی یا انقباضی؟
۱۸:۵۱ ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
کاهش نرخ سود بانکی قطعی است کاهش نرخ سود بانکی قطعی است رئیس شورای‌عالی هماهنگی بانک‌های دولتی با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار قطعی است، پیشنهاد کرد نرخ سود بانکی کمی بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته شود.
۱۲:۰۸ ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
وضعیت ایده آل
ویژه
وضعیت ایده آل "یک سهم" پیش بینی یک صعود بسیار شارپ و سریع با بازدهی بالای 100 درصد از این سهم یعنی...
۱۱:۲۵ ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ 7.5 واحد افت شاخص
۰۹:۲۸ ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
آخرین شنیده های مهم
ویژه
آخرین شنیده های مهم "وتوکا" و "توریل" بر اساس آخرین شنیده های مهم افزایش...
۱۰:۳۲ ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
تحرکات در مچینگ
ویژه
تحرکات در مچینگ مرحله پیش گشایش بازار
۰۸:۳۴ ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
صبحانه بورسی
ویژه
صبحانه بورسی پیش بینی بازار امروز
۰۸:۰۳ ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ 49 واحد رشد شاخص تا به این لحظه
۱۰:۱۶ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸
هدف این سه سهم کجاست؟
ویژه
هدف این سه سهم کجاست؟ ونفت - فاذر - خکاوه
۱۰:۲۹ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸
تحرکات در مچینگ
ویژه
تحرکات در مچینگ مرحله پیش گشایش بازار
۰۸:۳۰ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸
صبحانه بورسی
ویژه
صبحانه بورسی پیش بینی بازار امروز
۰۸:۰۹ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸
پرسش و پاسخ
ایستگاه تحلیل تکنیکال
محمدیوسف ساجد تحلیل سهام پیشنهادی کاربران (25) تحلیل سهام پیشنهادی کاربران (25)
ویژه
ولساپا - وسکاب - شاملا
مصطفی مصری پور تحلیل سهام پیشنهادی کاربران (23) تحلیل سهام پیشنهادی کاربران (23)
ویژه
خاور - کنتور - پلاسک
مصطفی مصری پور مروری بر یک سیگنال خرید مروری بر یک سیگنال خرید
ویژه
سکارون
محمدیوسف ساجد تحلیلی بر "وبیمه" تحلیلی بر
ویژه
حمایت ؛ مقاومت و حد ضرر این سهم کجاست؟
محمدیوسف ساجد تحلیل تکنیکال "کپشیر" تحلیل تکنیکال
ویژه
حمایت و مقاومت های سهم پیشنهادی "کپشیر"
مصطفی مصری پور بروز رسانی تحلیل "تاپیکو" بروز رسانی تحلیل
ویژه
تحلیل روز چهارشنبه 14 آبان
محمدیوسف ساجد نمایی جدید از "وسکاب" نمایی جدید از
ویژه
وسکاب در تایم روزانه و خصوصا هفتگی در منطقه ...
مصطفی مصری پور بروزرسانی تحلیل "مپنا" بروزرسانی تحلیل
ویژه
گروه مپنا
ایستگاه تحلیل بنیادی
توضیحاتی در مورد سیدکو توضیحاتی در مورد سیدکو
ویژه
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
مصطفی مصری پور تحلیل بنیادی لعابیران تحلیل بنیادی لعابیران
ویژه
شلعاب
تحلیل بنیادی "چکارن" تحلیل بنیادی توسط کارگزاری بانک تجارت بررسی شد:
مصطفی مصری پور بهره واقعی تسهیلات مسکن چقدر است؟ بهره واقعی تسهیلات مسکن چقدر است؟
ویژه
محاسبه بهره مرکب اوراق تسه
مصطفی مصری پور تحلیل بنیادی شسپا تحلیل بنیادی شسپا
ویژه
نفت سپاهان با نماد شسپا
مصطفی مصری پور سهم کدام نهاد مالی را بخریم؟ سهم کدام نهاد مالی را بخریم؟
ویژه
نگاهی بنیادی به چهار سهم انرژی، بورس و فرابورس
ایستگاه دانلود
مصطفی مصری پور دانلود مفید تریدر دانلود مفید تریدر دانلود نرم افزار مفید
نظرسنجی
آیا به آینده مثبت بازار بورس امید دارید؟
بله
خیر
تا حدودی
مردد هستم
آمار بازدید
بازدید امروز: 814
بازدید دیروز: 1601
بازدید هفته گذشته: 7201
بازدید ماه گذشته: 50981