فرآور
4379 4327
وبملت
2089 2039
كنيلو
2559 2665
وآذر
2534 2437
وسپه
2279 2255
غدشت
10440 10335
خزاميا
1482 1539
وتوصا
1378 1435
وايران
2115 2127
تكنو
1983 1907
حتايد
5497 5600
رتكو
10435 10869
ثمسكن
1630 1625
دلر
13001 13343
سخاش
7900 8100
سفانو
6345 6609
ساراب
2081 2157
خپويش
21160 22041
كاما
8790 9054
زمگسا
28955 30131
ومعادن2
2241 2155
ثشرق
1815 1821
غمهرا
9000 8665
وملت
622 637
سشمال
2956 2933
ورنا
1130 1177
وخارزم
1410 1425
خمحور
2172 2262
شاراك
6570 6446
دزهراوي
53000 53415
كطبس
3050 3110
پارسيان
2041 2005
وپاسار
1630 1648
كپارس
8065 8401
پسهند
6520 6559
وسكاب
1157 1152
كهرام
1883 1911
دسينا
13400 13481
شپاكسا
4840 4725
شپترو
3500 3567
وبيمه
1236 1272
سرود
4368 4549
داسوه
15338 15025
خريخت
2959 3082
سصوفي
4399 4330
وبشهر
2360 2400
شنفت
13368 13925
قهكمت
2600 2666
سيلام
7343 7648
پرديسح
63 68
پرديس
1065 1062
قزوين
3397 3538
سكرما
9379 9197
سفارس
2308 2371
تمحركه
2070 2033
حپترو
2363 2461
كخاك
9980 9764
شاملا
11940 12295
خمهر
2012 2095
وتوسم
3060 3021
ثاخت
1585 1651
خنصير
3994 4160
كچاد
3552 3699
وبهمن
1704 1775
غپينو
3135 3253
خكمك
2134 2222
تايرا
5470 5468
دكيمي
8080 8020
شبهرنح
11206 11283
كنور
4117 4288
بنيرو
5895 5969
غشهد
2000 1998
كسرام
5853 6096
شپديس
14300 14040
فاراك
8300 8393
وليز
2065 2084
مشير9412
100 100
وپست
1471 1435
ثاژن
11000 10966
درازك
29214 28091
حتوكا
2522 2626
بكام
1730 1790
تاپيكو
2450 2453
شبهرن
12700 12752
كروي
2040 2033
رايان512
100 100
اخابر
2623 2651
ختراك
2513 2617
ولغدر
2197 2120
پكرمان
11290 11160
دكوثر
4250 4116
پارسان
6540 6468
سكارون
6107 6361
مرقام
2608 2709
چافست
14838 15456
كترام
2799 2767
چكاوه
17686 17006
غالبر
1495 1471
كساوه
10843 11294
فلامي
2750 2741
ونيكي
1920 1997
وتوكاح
735 3780
مساپا955
100 100
وغدير
3000 2938
خبهمن
1800 1852
سشرق
1595 1624
شكربن
2641 2751
ركيش
4700 4853
خفنر
2981 3105
وبصادر
802 790
كساپا
1991 1915
وبوعلي
2300 2395
حفاري
5570 5450
فخوز
5973 6221
كسعدي
3608 3758
دلقما
4636 4458
سهرمز
13291 13844
تيپيكو
4347 4526
غگلح
36600 33896
لبوتان
3589 3738
وغديرح
1834 1780
ستران
3650 3688
ثفارس
5987 5973
غگرجي
3722 3877
خوساز
2788 2814
شپلي
1595 1613
پاساح
3051 2900
سبهان
38997 40621
كلوند
1993 2076
خزر
1981 2022
وپارس
2610 2594
دجابر
8180 7987
واتي
3715 3729
دشيمي
6600 6776
خچرخش
2161 2242
سمازن
17490 16964
ونفت
3006 3131
غپاك
4980 4789
قنقش
9792 10200
ساربيل
19502 20314
غاذر
4656 4605
حفارس
1590 1637
فملي
2155 2244
سپاها
1440 1487
كگل
4815 5015
شيران
7955 8031
قشكر
1638 1706
واميدح
1200 1187
وصندوق
3460 3468
سيدكو
1600 1555
وساپا
1110 1125
والبرح
2400 2387
كرماشا
6795 6727
فاذر
2871 2990
شيراز
7230 7243
شلعاب
2610 2718
خمحركه
2090 2163
صكاوه706
100 100
قصفها
3951 4115
رانفور
11160 11011
شدوص
3000 2994
فولاژ
2937 3059
سهگمت
4799 4750
وتوسم2
3140 3021
فجر
11847 12340
وملي
4841 5042
پتاير
3744 4370
خاذين
2184 2189
خپارس
717 732
غبشهر
7703 7665
تپمپي
3594 3742
كبافق
3491 3592
قمرو
3282 3291
كچادح
2456 2429
دسبحا
5668 5666
وصنعتح
435 444
شفارس
5700 5769
شگل
11450 11449
آكنتور
8666 8944
خساپا
1318 1315
قثابت
1260 1298
وسينا
1457 1443
ولساپا
1640 1668
خرينگ
2524 2629
فولاد
2126 2195
بترانس
7791 7492
وصنا
2160 2211
وتوكا
1912 1991
ونوين
2318 2414
بسويچ
3996 3843
خعتبار
1650 1666
وكار
2250 2313
وبانك
4620 4559
دانا
1687 1623
فلوله
1406 1424
شنفت2
13368 13925
خگستر
3810 3968
شسپا
12900 13266
كاذر
4857 5024
وانصار
2502 2459
شتهران
16260 15635
دامين
3744 3900
ختور
5986 5756
پارسيانح
994 921
دسبحاح
4500 4554
آسيا
1624 1562
خكاوه
878 914
سغرب
5179 5394
واميد
2423 2478
چكارن
4375 4557
غگرجيح
2539 2759
فسرب
1538 1602
فروس
2810 2848
وتوشه
4449 4634
كچيني
4003 4169
لسرما
3360 3292
دفارا
10760 10589
قلرست
24228 25117
كرازي
7975 7669
خموتور
2650 2726
وصنعت
1541 1567
كپشير
9280 9067
پلاسك
1204 1224
فنوال
4273 4113
والبر
3589 3582
ومعادن
2219 2155
ونيروح
282 306
خكار
5600 5558
وپترو
2139 2149
ثاباد
4257 4434
غشاذر
1185 1178
نبروج
2583 2484
دالبر
10519 10790
تايرا4
6539 5468
دابور
22339 21597
شكلر
4504 4691
تكشا
8800 9122
وبشهرح
1299 1370
كگاز
5136 5136
وصندوق2
3330 3468
ونيرو
1260 1240
پاكشو
8642 8592
بالبر
2550 2586
لابسا
5200 5191
قنيشا
1660 1722
ثشاهد
1413 1437
پاسا
4172 4012
خشرق
1678 1706
وتجارت
958 957
چفيبر
3676 3827
فايرا
7529 7842
شفن
28100 28010
لخزر
8494 8346
خودرو
2510 2592
مداران
2070 2113
ددام
8190 8531
ثامان
2178 2268
فاسمين
3546 3545
فباهنر
1950 1999
قپيرا
4007 4173
خاور
740 758
رمپنا
6449 6550
كهمدا
6799 6822
سخزر
5845 6088
كماسه
6216 6475
شفارا
9200 9300
دارو
6938 7227
وتوس
2900 3020
صنوين
11160 11188
فپنتا
13239 13215
همراه
29780 30315
ديران
6314 6577
بشهاب
18760 19541
بكاب
11247 11715
البرز
1220 1174
ختوقا
3135 3020
دپارس
35000 35684
مشير612
96 96
شخارك
18000 18003
ولصنم
1874 1884
ورود اعضا
نام كاربري (ایمیل):
كلمه عبور:
ایستگاه نمای بازار
آناهیتا خاکی نمای بازار چهارشنبه 26 آذر نمای بازار چهارشنبه 26 آذر
ویژه
بازگشت امیدواری درنیمه دوم بازار
آناهیتا خاکی نمای بازار سه شنبه 25 آذر نمای بازار سه شنبه 25 آذر
ویژه
بازار به تعادل رسید، حکم فطانت رسمی شد.
محمد حاجیلو پیش بینی روند آتی "ثفارس" پیش بینی روند آتی
ویژه
شرکت عمران و توسعه فارس در یک روند بلند مدت 5 تایی را تمام کرده و اکنون...
محمدیوسف ساجد شنیده های با اهمیت "کفرا" شنیده های با اهمیت  شنیده ها حکایت از آن دارد شرکت فرآورده های نسوز ایران ...
صادرات محصولات پتروشیمی جایگزین صادرات نفت خام می شود صادرات محصولات پتروشیمی جایگزین صادرات نفت خام می شود درایت مجلس برای تصویب مصوبه ای که روی یک اقتصاد علمی بنا شده است، آینده این صنعت برتر کشور را متحول می کند چون دغدغه اصلی سرمایه گذاران خارجی و داخلی که قیمت خوراک گاز و مایع است، به طورشفاف مشخص شده است و محصولات این صنعت می تواند جایگزین صادرات نفت خام شود.
آناهیتا خاکی نمای بازار نمای بازار
ویژه
باران اسیدی در فصل ریزشها
شنیده های با اهمیت "چافست" شنیده های با اهمیت
ویژه
بهره برداري از طرحهاي توسعه و افزايش توليد...
مصطفی مصری پور نمای بازار چهارشنبه 19 آذر نمای بازار چهارشنبه 19 آذر
ویژه
ریزش بازار بورس
ایستگاه نقطه طلایی من
صبحانه بورسی شنبه
ویژه
صبحانه بورسی شنبه پیش بینی بازار امروز
۱۸:۲۲ ۱۳۹۳/۰۹/۲۸
همگام با حقوقی های بازار
ویژه
حقوقی ها همچنان خریدارند!! همگام با حقوقی های بازار خرید و فروش حقوقی ها سه شنبه ( 25 آذر )
۱۲:۴۷ ۱۳۹۳/۰۹/۲۸
این روزها خریدار سهام، برنده است/چرخش بازار تا یک هفته آینده معاون سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور؛ این روزها خریدار سهام، برنده است/چرخش بازار تا یک هفته آینده برای خرید یک شرکت سیمانی 5 هزار تنی باید دو برابر آنچه که هم اکنون سهماشان در بازار می ارزد هزینه کرد بنابراین به تصور من برای حقوقی ها فرصت حیاتی است که از این شرایط استثنائی استفاده کنند و منافع زیادی کسب کنند.
۱۲:۲۶ ۱۳۹۳/۰۹/۲۸
بررسی از دید بنیادی و شرایط مالی کاما
ویژه
شرکت معدنی باما بررسی از دید بنیادی و شرایط مالی کاما شرکت باما ...
۱۶:۴۸ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ به دنبال معاملاتی که در یکساعت ابتدایی بازار شاهد بودیم شاخص بورس نتوانست همچنان با رنگ سبز همراه شود و 41 واحد افت را تجربه کرد که ...
۱۰:۱۷ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
آخرین شنیده های ویژه از
ویژه
آخرین شنیده های ویژه از "تغییرات در مدیریت سایپا" بر اساس شنیده هایی ویژه گویا تغییراتی در هیات مدیره سایپا در حال رخ دادن می باشد که ...
۰۹:۰۷ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
تحرکات در مچینگ
ویژه
تحرکات در مچینگ پیش گشایش بازار
۰۸:۵۹ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
داده پردازی ایران
ویژه
بررسی تکنیکالی یک سهم از گروه انفورماتیک داده پردازی ایران قبلا داده پردازی ایران را ...
۰۸:۵۹ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
صبحانه بورسی چهارشنبه
ویژه
صبحانه بورسی چهارشنبه پیش بینی بازار امروز
۰۰:۳۲ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
همگام با حقوقی های بازار
ویژه
همگام با حقوقی های بازار خرید و فروش حقوقی ها سه شنبه ( 23 آذر )
۰۰:۳۸ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
صالح آبادی رفت فطانت آمد با تصویب شورای عالی بورس و حکم وزیر اقتصاد: صالح آبادی رفت فطانت آمد با تصویب شورای عالی بورس و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر محمد فطانت به عنوان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شد.
۱۷:۲۰ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
آخرین شنیده های
ویژه
آخرین شنیده های "پتروشیمی" در گروه پتروشیمی شایعاتی مبنی بر کاهش ...
۱۰:۳۳ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ هیجان نیم ساعتی سهم ها ...
۱۰:۲۷ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
تحرکات در مچینگ
ویژه
تحرکات در مچینگ پیش گشایش بازار
۰۸:۱۷ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
احتمال برگشت دو گروه ؟
ویژه
احتمال برگشت دو گروه ؟ بر اساس شواهد پیش رو پیش بینی می شود که دو گروه ...
۰۸:۱۶ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
صبحانه بورسی سه شنبه 25 آذر
ویژه
صبحانه بورسی سه شنبه 25 آذر پیش بینی بازار امروز
۲۳:۳۲ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
رای شورای بورس به حضورفطانت فرد درهیئت مدیره سازمان/طی مراحل اداری 2 روزه رای شورای بورس به حضورفطانت فرد درهیئت مدیره سازمان/طی مراحل اداری 2 روزه شورای عالی بورس با عضویت محمد فطانت فرد به عنوان عضو جدید هیئت مدیره سازمان بورس موافقت کرد تا وی بعد از معرفی دیگر اعضاء هیئت مدیره ، طی دو روز آینده به عنوان رئیس جدید سازمان بورس به وزیر اقتصاد معرفی شود و رسما" آغاز بکار کند.
۲۰:۵۳ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
دوشنبه 24 آذر مروری بر معاملات بورس دوشنبه 24 آذر این هفته با تاخیر 1 روزه معاملات شروع شد...
۱۵:۳۸ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
پرسش و پاسخ
ایستگاه تحلیل تکنیکال
آناهیتا خاکی تحلیل تکنیکال "حتاید" تحلیل تکنیکال
ویژه
به روز رسانی تحلیل حتاید
آناهیتا خاکی تحلیل تکنیکال "فایرا" تحلیل تکنیکال
ویژه
آلومینیوم ایران
آناهیتا خاکی تحلیل تکنیکال "وصنعت" تحلیل تکنیکال
ویژه
سرمایه گذاری صنعت و معدن
مصطفی مصری پور تحلیل تکنیکال "وبیمه" تحلیل تکنیکال
ویژه
سرمایه گذاری صنعت بیمه
مصطفی مصری پور تحلیل تکنیکال "خبهمن" تحلیل تکنیکال
ویژه
آخرین وضعیت تکنیکی نماد خبهمن
آناهیتا خاکی تحلیل تکنیکال "حتاید" تحلیل تکنیکال
ویژه
احتمال ریزش در نماد حتاید
مصطفی مصری پور تحلیل تکنیکال "کپشیر" تحلیل تکنیکال
ویژه
پشم شیشه ایران
مصطفی مصری پور تحلیل تکنیکال "ثشاهد" تحلیل تکنیکال
ویژه
سرمایه گذاری شاهد
تحلیل تکنیکال بانک "حکمت" تحلیل تکنیکال بانک
ویژه
آخرین وضعیت تکنیکی حکمت
ایستگاه تحلیل بنیادی
محمد حاجیلو بررسی قیمت ذاتی "پاکشو" بررسی قیمت ذاتی
ویژه
صنعت موارد شوینده به دلیل گره خوردن با نیازهای مردم چه در دوران رکود و چه ...
محمد حاجیلو آنالیز بنیادی نماد "فخوز" در بورس تهران آنالیز بنیادی نماد
ویژه
برخی سهم های بازار در قیمت بسیار کمتر از ...
پیش بینی سود "داسوه" پیش بینی سود
ویژه
در بررسی زیر دارو سازی اسوه ...
محمد حاجیلو کارشناسی ارزش ذاتی و حاشیه سود "تایرا" کارشناسی ارزش ذاتی و حاشیه سود
ویژه
تراکتور سازی ایران را مدتی قبل معرفی کردیم...
محمد حاجیلو بررسی بنیادی و حاشیه سود "خفناور" بررسی بنیادی و حاشیه سود
ویژه
در تحلیل زیر به بررسی ازرش ذاتی نماد خفناور پرداخته ایم تا خواننده با ارزیابی تحلیل و داشتن یک ارزش ذاتی حساب شده بتواند این سهم را در سبد خود به خوبی مدیریت کند و در نقاط مناسب اقدام به شناسایی کند.
توضیحاتی در مورد سیدکو توضیحاتی در مورد سیدکو
ویژه
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
مصطفی مصری پور تحلیل بنیادی لعابیران تحلیل بنیادی لعابیران
ویژه
شلعاب
تحلیل بنیادی "چکارن" تحلیل بنیادی توسط کارگزاری بانک تجارت بررسی شد:
ایستگاه دانلود
مصطفی مصری پور دانلود مفید تریدر دانلود مفید تریدر دانلود نرم افزار مفید
نظرسنجی
آیا به آینده مثبت بازار بورس امید دارید؟
بله
خیر
تا حدودی
مردد هستم
آمار بازدید
بازدید امروز: 285
بازدید دیروز: 280
بازدید هفته گذشته: 6120
بازدید ماه گذشته: 31672