فرآور
2930 2995
وبملت
1947 1937
وآذر
2051 2057
وسپه
2189 2151
غدشت
10028 10445
خزاميا
1267 1305
وتوصا
1000 972
وايران
2000 2029
كدما
8294 7975
تكنو
1656 1725
حتايد
4337 4171
رتكو
10220 10284
ثمسكن
1670 1626
ساراب
1785 1858
خپويش
20314 21160
كاما
8200 8136
زمگسا
27900 28630
ثشرق
1829 1774
غمهرا
8755 9119
وملت
564 543
سشمال
2500 2575
وپخش
15049 15676
ورنا
986 949
وخارزم
1270 1251
خمحور
2077 2163
شاراك
5360 5569
فمليح
549 554
كطبس
2865 2755
پارسيان
1999 1973
وپاسار
1591 1588
كپارس
7312 7031
كسرامح
2350 2423
پسهند
4860 5062
وسيناح
283 286
وسكاب
1200 1196
كهرام
2010 2008
دسينا
12977 13517
شپاكسا
3920 4026
وبيمه
986 958
سرود
3793 3768
داسوه
15172 15753
خريخت
2550 2623
ملت
1755 1826
وبشهر
2055 2015
شنفت
13262 13814
سيلام
7105 7401
خلنت
2900 3020
پرديس
1008 1000
سكرما
8200 8398
سفارس
1815 1746
تمحركه
1911 1959
ساروم
7152 7449
حپترو
2167 2084
كخاك
9500 9400
شاملا
11404 11879
خمهر
1836 1766
وتوسم
3050 3054
ثاخت
1405 1377
كچاد
3837 3743
وبهمن
1840 1826
دفرا
8016 8350
غپينو
2772 2869
خكمك
1889 1897
تايرا
4527 4461
شيرازح
2210 2178
دكيمي
8000 8005
بنيرو
4851 4935
شپديس
14841 15082
وليز
2122 2105
مشير9412
100 100
بموتو
5394 5618
وپست
1356 1338
ثاژن
3903 3347
درازك
29249 29362
حتوكا
2245 2161
غگل
41861 40251
بكام
1402 1460
تاپيكو
2295 2294
شبهرن
10900 11134
رايان512
100 100
اخابر
2469 2467
ختراك
2580 2481
ولغدر
2194 2110
پكرمان
10411 10844
دكوثر
3799 3752
سكارون
4928 4826
كفرا
10000 10174
چافست
10342 9945
كترام
3080 3100
چكاوه
14953 14378
غالبر
1146 1102
لبوتان2
2984 3036
وتجارت2
786 815
فارس
10389 10820
ونيكي
1720 1761
وتوكاح
333 354
وساخت
2740 2679
مساپا955
100 100
وغدير
2873 2958
خبهمن
1582 1565
سشرق
1239 1195
شكربن
2044 2126
خفنر
2499 2403
وبصادر
722 710
كساپا
1708 1779
سهرمز
14000 13749
تيپيكو
4606 4606
شمواد
3349 3488
لبوتان
2915 3036
تكمبا
1026 1160
فجام
13000 13216
ستران
2842 2960
ثفارس
4313 4492
غگرجي
3130 3199
غشان
6170 6271
خوساز
2624 2524
شپلي
1219 1269
كحافظ
3690 3772
پاساح
2626 2788
خزر
1651 1719
ثنوسا
5250 5345
دجابر
6700 6844
واتي
3537 3472
دشيمي
6808 7091
ونفت
2597 2528
دتماد
17424 18150
غاذر
3913 4076
حفارس
1339 1394
فملي
1770 1843
سپاها
1251 1232
كگل
4102 4233
شيران
7400 7390
قشكر
1160 1126
وصندوق
2395 2494
سيدكو
1501 1500
وساپا
1026 1000
شپمچا
17233 17951
كرماشا
6860 6984
فاذر
2600 2532
شيراز
3380 3517
شلعاب
2207 2298
خمحركه
1996 2079
دروز
6562 6310
قصفها
2702 2814
رانفور
11100 11322
شدوص
2644 2754
فولاژ
2640 2750
خاذين
2647 2546
غبشهر
6860 6813
كبافق
3625 3752
قمرو
2098 2069
دسبحا
5820 5934
وصنعتح
201 215
شگل
10600 10663
آكنتور
6830 6830
غچين
19341 19414
خساپا
1185 1177
قثابت
912 901
وسينا
1236 1232
ولساپا
1639 1576
خرينگ
2199 2174
فولاد
2001 2084
وصنا
2175 2132
وتوكا
1324 1301
ونوين
2050 2090
بسويچ
3770 3670
خعتبار
1320 1340
وكار
2000 2014
وبانك
4130 4145
دانا
1368 1316
فلوله
1050 1033
خگستر
2630 2692
دعبيد
7560 7874
شسپا
9919 10000
وانصار
2345 2344
شتهران
18072 17377
دامين
3437 3580
كمنگنز
3816 3974
آسيا
1215 1213
خكاوه
830 808
سغرب
4337 4248
واميد
2304 2400
غمارگ
2950 3069
چكارن
3200 3293
غگرجيح
1848 2000
فسرب
1139 1111
وبانك2
4095 4145
وتوشه
2496 2600
كچيني
2940 2871
لسرما
3101 3190
قلرست
15327 15965
كرازي
8556 8912
خموتور
2690 2688
وصنعت
1380 1343
كپشير
6575 6837
پلاسك
1196 1157
فنوال
4427 4257
والبر
3233 3367
ومعادن
1906 1946
خكار
5077 5103
وپترو
1592 1639
ثاباد
2636 2535
غشاذر
989 951
ولساپاح
601 557
دالبر
10580 10768
حكشتي
3360 3499
شخارك2
15890 16244
غشصفا
6550 6423
شكلر
4172 4077
تكشا
8850 9217
وبشهرح
950 940
كگاز
4132 4304
ونيرو
1219 1269
پاكشو
8200 8114
قنيشا
920 935
ثشاهد
1288 1266
پاسا
4258 4220
خشرق
1400 1404
وتجارت
828 815
چفيبر
3416 3285
فايرا
6732 6832
شفن
25853 26930
سكرد
3129 3259
لخزر
7632 7950
خودرو
2457 2429
مداران
1621 1574
فيروزه
10000 10000
ددام
7783 7485
ثامان
1689 1759
فاسمين
2950 2999
فباهنر
1851 1784
قپيرا
3350 3442
رمپنا
6384 6347
كهمدا
5252 5374
كماسه
4508 4695
وتوس
3083 3211
صنوين
10947 10931
همراه
28880 28857
ديران
5050 5096
البرز
1140 1123
ختوقا
3095 3221
دپارس
33208 34591
مشير612
97 97
شخارك
15900 16244
ولصنم
1797 1797
ورود اعضا
نام كاربري (ایمیل):
كلمه عبور:
ایستگاه نمای بازار
آناهیتا خاکی نمای بازار سه شنبه7 بهمن نمای بازار سه شنبه7 بهمن
ویژه
شاخصسازی بلوکی
آناهیتا خاکی نمای بازار دوشنبه 6 بهمن نمای بازار دوشنبه 6 بهمن
ویژه
ادامه روند نزولی در اکثر نمادهای بازار
آناهیتا خاکی نمای بازار یکشنبه 5 بهمن نمای بازار یکشنبه 5 بهمن
ویژه
75 واحد رشد شاخص نتیجه معاملات این روز
نمای بازار شنبه 4 بهمن نمای بازار شنبه 4 بهمن
ویژه
معاملات کم رمق و شاخص سبز
آناهیتا خاکی نمای بازار چهارشنبه 1 بهمن نمای بازار چهارشنبه 1 بهمن
ویژه
افت قیمت ها...
تعدیل مثبت خودرو تعدیل مثبت خودرو "خودرو" برای هر سهم در سال مالی 93 مبلغ ...
نمای بازار سه شنبه 30 دی نمای بازار سه شنبه 30 دی
ویژه
افت حجم معاملات در بازار امروز
نمای بازار دوشنبه 29 دی نمای بازار دوشنبه 29 دی
ویژه
افت 484 واحدی شاخص بورس
ایستگاه نقطه طلایی من
صبحانه بورسی چهارشنبه
ویژه
صبحانه بورسی چهارشنبه پیش بینی بازار امروز
۲۱:۵۵ ۱۳۹۳/۱۱/۰۷
سه اتفاقی که با آن می توان بورس را تکان داد! در راستای لزوم اصلاح ریشه ای ساختار بازار سرمایه پیشنهاد شد: سه اتفاقی که با آن می توان بورس را تکان داد! احتمالاً به خاطر دارید که اواخر اسفند ماه سال 89 وقوع زلزله و سونامی شدید در ژاپن موجب کاهش بیش از 287 میلیارد دلاری ارزش بورس توکیو شد. بحرانی که در نتیجه آن ارزش نیکی به عنوان شاخص اصلی بورس توکیو طی یک روز 6.2 درصد کاهش یافت.
۱۰:۲۹ ۱۳۹۳/۱۱/۰۷
تحرکات در مچینگ
ویژه
تحرکات در مچینگ مرحله پیش گشایش بازار
۰۸:۲۶ ۱۳۹۳/۱۱/۰۷
صبحانه بورسی سه شنبه 7 بهمن
ویژه
صبحانه بورسی سه شنبه 7 بهمن پیش بینی بازار امروز
۲۲:۱۲ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ منفی در کانال 64 هزار واحدی
۱۱:۰۲ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
اجرای روش جدیدحجم مبنا و افزایش یک درصدی دامنه نوسان در آینده نزدیک اجرای روش جدیدحجم مبنا و افزایش یک درصدی دامنه نوسان در آینده نزدیک معاون عملیات بازار شرکت بورس از اجرای روش جدید حجم مبنا و افزایش یک درصدی دامنه نوسان در آینده نزدیک خبر داد و بخشی از جزییات این دو تغییر مهم که با کاهش حجم مبنای۳۰ شرکت بزرگ شروع می شود را اعلام کرد.
۰۹:۰۶ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
تحرکات در مچینگ
ویژه
تحرکات در مچینگ مرحله پیش گشایش بازار
۰۸:۱۹ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
صبحانه بورسی
ویژه
صبحانه بورسی پیش بینی بازار امروز
۲۰:۳۹ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ سبزپوش شدن اکثر نمادهای بازار
۱۰:۳۲ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
واکنش بازار داخل به ریزش جهانی یورو واکنش بازار داخل به ریزش جهانی یورو یورو داخلی به زیر 4000 تومان رسید
۰۸:۵۸ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
تحرکات در مچینگ
ویژه
تحرکات در مچینگ مرحله پیش گشایش بازار
۰۸:۱۴ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
صبحانه بورسی یکشنبه
ویژه
صبحانه بورسی یکشنبه پیش بینی بازار امروز
۲۲:۴۹ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
حال بازار بورس خوب نیست !! حال بازار بورس خوب نیست !! همانگونه که پیش بینی می شد با شکسته شدن کف قبلی شاخص کل در محدوده ...
۱۱:۴۰ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ صف خرید بانک تجارت و موج عرضه ها در بازار
۱۰:۲۴ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
تحرکات در مچینگ
ویژه
تحرکات در مچینگ مرحله پیش گشایش بازار
۰۸:۰۸ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
صبحانه بورسی شنبه
ویژه
صبحانه بورسی شنبه پیش بینی بازار امروز
۲۱:۵۴ ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
تعدیل مثبت تعدیل مثبت "وساپا" شرکت سرمايه گذاري سايپا در گزارش پیش بینی ...
۱۱:۳۹ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ ریزش ادامه دارد ...!!
۱۰:۵۳ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
پرسش و پاسخ
ایستگاه تحلیل تکنیکال
مصطفی مصری پور تحلیل تکنیکال "خزر" تحلیل تکنیکال
ویژه
فنرسازی زر
مصطفی مصری پور نزدیکترین حمایت خودرو؟ نزدیکترین حمایت خودرو؟
ویژه
شکست کف جدید خودرو
مصطفی مصری پور بررسی تکنیکی "خساپا" بررسی تکنیکی
ویژه
سایپا
محمدیوسف ساجد حرکات تکراری "وبیمه" حرکات تکراری
ویژه
نگاهی بر روند های تکرار شونده در وبیمه ...
مصطفی مصری پور تحلیل تکنیکال "شلعاب" تحلیل تکنیکال
ویژه
لعابیران
مصطفی مصری پور تحلیل تکنیکال "فاذر" تحلیل تکنیکال
ویژه
صنایع آذراب
مصطفی مصری پور تحلیل تکنیکال "وساخت" تحلیل تکنیکال
ویژه
ساختمان ایران
مصطفی مصری پور تحلیل تکنیکال "ولغدر" تحلیل تکنیکال
ویژه
لیزینگ غدیر
مصطفی مصری پور تحلیل تکنیکال "وخارزم" تحلیل تکنیکال
ویژه
سرمایه گذاری خوارزمی
مصطفی مصری پور تحلیل تکنیکال "ثشاهد" تحلیل تکنیکال
ویژه
سرمایه گذاری شاهد
ایستگاه تحلیل بنیادی
محمد حاجیلو پیش بینی سود سال مالی 93 "مداران" پیش بینی سود سال مالی 93
ویژه
شرکت برای 6 ماهه ابتدایی امسال فروش 48 میلیارد تومانی را داشته و سود ناخالص 6 ماهه نخست...
محمد حاجیلو بررسی قیمت ذاتی "پاکشو" بررسی قیمت ذاتی
ویژه
صنعت موارد شوینده به دلیل گره خوردن با نیازهای مردم چه در دوران رکود و چه ...
محمد حاجیلو تحلیل جامع بنیادی "ماشین سازی اراک" تحلیل جامع بنیادی
ویژه
در تحلیل زیر نماد ماشین سازی اراک را مورد بررسی و موشکافی قرار داده ایم و دو سناریو محتمل برای ...
محمد حاجیلو آنالیز بنیادی نماد "فخوز" در بورس تهران آنالیز بنیادی نماد
ویژه
برخی سهم های بازار در قیمت بسیار کمتر از ...
پیش بینی سود "داسوه" پیش بینی سود
ویژه
در بررسی زیر دارو سازی اسوه ...
محمد حاجیلو کارشناسی ارزش ذاتی و حاشیه سود "تایرا" کارشناسی ارزش ذاتی و حاشیه سود
ویژه
تراکتور سازی ایران را مدتی قبل معرفی کردیم...
محمد حاجیلو بررسی بنیادی و حاشیه سود "خفناور" بررسی بنیادی و حاشیه سود
ویژه
در تحلیل زیر به بررسی ازرش ذاتی نماد خفناور پرداخته ایم تا خواننده با ارزیابی تحلیل و داشتن یک ارزش ذاتی حساب شده بتواند این سهم را در سبد خود به خوبی مدیریت کند و در نقاط مناسب اقدام به شناسایی کند.
توضیحاتی در مورد سیدکو توضیحاتی در مورد سیدکو
ویژه
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
مصطفی مصری پور تحلیل بنیادی لعابیران تحلیل بنیادی لعابیران
ویژه
شلعاب
تحلیل بنیادی "چکارن" تحلیل بنیادی توسط کارگزاری بانک تجارت بررسی شد:
ایستگاه دانلود
مصطفی مصری پور دانلود مفید تریدر دانلود مفید تریدر دانلود نرم افزار مفید
نظرسنجی
آیا به آینده مثبت بازار بورس امید دارید؟
بله
خیر
تا حدودی
مردد هستم
آمار بازدید
بازدید امروز: 63
بازدید دیروز: 492
بازدید هفته گذشته: 0
بازدید ماه گذشته: 22313