فرآور
5350 5392
وبملت
2365 2357
وآذر
2015 1938
وسپه
2377 2307
غدشت
6621 6367
داروح
8850 9016
خزاميا
1370 1411
وتوصا
1740 1736
وايران
1466 1527
تكنو
2087 2097
رتكو
9839 9786
ثمسكن
1829 1843
دلر
24550 24897
سخاش
9251 9459
سفانو
6805 6944
ساراب
3400 3319
كسرا
53000 53976
فخاس
9103 9475
خپويش
31002 32293
كاما
11077 10651
زمگسا
31669 30451
غمهرا
7067 6796
وملت
780 799
وپخش
16928 17633
ورنا
1245 1249
خمحور
2510 2614
خاهن
2396 2495
شاراك
26500 25640
دزهراوي
35017 33671
كطبس
4320 4417
پارسيان
2940 2827
وپاسار
2879 2877
كپارس
9917 10330
پسهند
8870 9030
سصفها
15000 15437
وسكاب
1855 1691
دسينا
17007 17715
شپاكسا
5700 5630
شپترو
14813 14244
سرود
6823 6847
خودروح
1357 1324
داسوه
14416 15016
صنوين2
1 10478
سصوفي
4790 4989
ملت
2268 2249
شنفت
39512 41158
سنير
22000 21918
قهكمت
4899 4716
سيلام
8317 8663
خچرخشح
1127 1219
خلنت
3680 3545
پرديس
1430 1444
قزوين
4100 4110
سكرما
9780 9683
سفارس
3965 3957
تمحركه
1879 1862
ساروم
8700 8392
حپترو
3870 4031
كخاك
42150 41733
شاملا
11697 11276
غبهنوش
12284 12795
خمهر
1977 2052
وتوسم
2639 2538
ثاخت
1879 1855
خنصير
5615 5848
وبهمن
1648 1716
دفرا
7405 7121
غپينو
6161 6254
خكمك
2200 2247
تايرا
2934 3056
وپارسح
2180 2178
دكيمي
7700 7911
كسرام
5072 4877
شپديس
17369 17065
فاراك
6000 6003
وليز
2071 2077
مشير9412
100 100
بموتو
7389 7696
وپست
7172 7121
ثاژن
4385 4284
درازك
26500 26308
حتوكا
3139 3120
غگل
35362 34002
بكام
2000 1987
كروي
2441 2348
اخابر
3400 3478
ختراك
1860 1937
پكرمان
8900 8752
دكوثر
4700 4751
پارسان
8537 8537
سكارون
6899 6897
كفرا
19250 18765
مرقام
2721 2691
چافست
10608 11049
پدرخش
3649 3509
كترام
2153 2200
غالبر
3185 3262
كساوه
16285 16963
فلامي
2880 2955
ونيكي
2286 2294
وساخت
3700 3662
مساپا955
100 100
وغدير
7029 6986
خبهمن
2200 2217
سشرق
3719 3678
سدشت
4191 4228
سدور
19295 19489
شكربن
3500 3512
ركيش
6400 6312
وبصادر
1011 1021
كساپا
2057 2142
وبوعلي
2889 2779
غسالم
3254 3140
حفاري
5803 5758
فخوز
9770 9566
دلقما
4999 5043
تيپيكو
6580 6555
قشرين
6850 6769
ستران
5416 5533
ثفارس
3800 3700
شسينا
10659 11103
غگرجي
8202 7887
غمارگ4
12000 7570
غشان
7049 7129
خوساز
1796 1771
كحافظ
7008 7300
سبهان
47622 47616
كلوند
3057 3184
خزر
2039 2039
ثنوسا
4320 4499
وپارس
3665 3705
دجابر
9649 9361
واتي
4068 4237
دشيمي
8101 8227
خچرخش
1940 2016
سمازن
21250 22131
ونفت
2433 2340
غپاك
5435 5595
دتماد
20998 20624
فاما
8192 8533
غاذر
3899 3937
شبندر
12598 12114
حفارس
1511 1559
فملي
3290 3268
سپاها
2410 2421
كگل
10268 9874
شيران
21433 22326
قشكر
2808 2924
وصندوق
3614 3475
وساپا
1381 1384
قشهد
19117 19894
شپمچا
31322 32627
كرماشا
9127 8776
فاذر
2585 2586
شيراز
9299 9070
شلعاب
9800 9453
وصندوقح
2194 2178
خمحركه
2347 2444
دروز
5060 4866
قصفها
6990 7159
رانفور
28400 27897
شدوص
4176 4349
فولاژ
3880 3884
رتاپ
9740 9366
سهگمت
6651 6732
فجر
7043 6773
وملي
5301 5098
خاذين
3481 3626
خپارس
2218 2133
تپمپي
4696 4891
كبافق
27324 28462
قمرو
7830 8152
دسبحا
8239 8291
شفارس
5671 5453
شگل
9602 9233
آكنتور
10945 11093
غچين
15636 16287
خساپا
2080 2104
قثابت
7972 8128
ولساپا
1798 1796
خرينگ
2794 2910
فولاد
4317 4316
بترانس
5161 5145
وصنا
2250 2296
وتوكا
3765 3621
ونوين
2666 2773
بسويچ
4380 4299
خعتبار
2191 2282
وكار
2829 2783
وبانك
7240 6976
دانا
1466 1410
فلوله
1490 1523
خگستر
3800 3797
دعبيد
7389 7692
كاذر
4950 5074
وانصار
2900 2904
شتهران
16050 15433
دامين
11999 11878
ختور
3040 2974
كمنگنز
6338 6334
آسيا
1330 1279
خكاوه
919 929
سغرب
8190 8082
واميد
4350 4328
چكارن
5078 5266
فسرب
2399 2307
فروس
3901 4055
وتوشه
3198 3221
فنورد
4245 4082
دفارا
13000 12500
وكارح
1800 1660
قلرست
39200 40188
كرازي
2601 2678
خموتور
1918 1963
وصنعت
2296 2321
كپشير
6960 7249
پلاسك
1511 1567
والبر
5350 5470
ومعادن
3560 3518
خكار
3200 3297
وپترو
2199 2160
ثاباد
2881 3001
غشاذر
1612 1637
دالبر
14140 13905
سقاين
51636 53787
تفيرو
2922 2810
وسديد
3480 3493
دابور
22570 23104
غشصفا
5581 5677
شكلر
8682 8763
تكشا
6800 6539
كگاز
7077 6805
ونيرو
2077 2076
پاكشو
12490 12473
بالبر
2466 2568
لابسا
5285 5082
قنيشا
4912 5069
ثشاهد
2262 2175
پاسا
19160 18432
خشرق
2155 2242
وتجارت
1255 1255
چفيبر
4600 4535
شفن
27800 27889
بكامح
1003 996
سكرد
6411 6665
خودرو
2311 2331
مداران
2770 2840
سبجنو
6200 6453
ددام
12050 11980
ثامان
1900 1973
فاسمين
4600 4649
فباهنر
2821 2813
قپيرا
6100 6169
خاور
803 829
رمپنا
7731 7434
كهمدا
11600 11908
سخزر
6380 6645
كماسه
6873 6609
شفارا
36480 35233
دارو
9728 9518
وتوس
2975 3098
صنوين
10500 10478
فپنتا
11155 11619
شپاكساح
4200 4144
ديران
8135 8383
بشهاب
10610 10854
البرز
1360 1308
ختوقا
2279 2279
دپارس
38500 38876
شخارك
36899 36174
ولصنم
1750 1745
ورود اعضا
نام كاربري (ایمیل):
كلمه عبور:
ایستگاه نمای بازار
مصطفی مصری پور نمای بازار چهارشنبه 3 اردیبهشت نمای بازار چهارشنبه 3 اردیبهشت باز ماندن گروه خودرو از صعود
افزایش سرمایه 154 میلیارد تومانی "شیران" در اردیبهشت ماه افزایش سرمایه 154 میلیارد تومانی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران برگزار گردید.
جزییات افزایش سرمایه 100 درصدی جزییات افزایش سرمایه 100 درصدی مدیر مالی شرکت شيشه‌ همدان‌ : شرکت به دلیل برخورداری از شرایط بنیادی قوی تحت تاثیر ریسک های حاکم بر بازار قرار نگرفته است.
نگاهی به وضعیت "خاور" نگاهی به وضعیت شرکت ایران خودرو دیزل به تازگی اقدام به انتشار اطلاعات مالی سال مالی 93 خود کرده ...
شنیده های "ومعادن" شنیده های
ویژه
بر اساس شنیده ها ...
مصطفی مصری پور تداوم رشد دلار تداوم رشد دلار دلار به 3297 تومان رسید
مصطفی مصری پور نمای بازار سه شنبه 2 اردیبهشت نمای بازار سه شنبه 2 اردیبهشت افزایش حجم معاملات
بازگشایی حسینا بازگشایی حسینا بازگشایی حسینا پس از چندین ماه
ایستگاه نقطه طلایی من
بررسی جامع اهداف قیمتی
ویژه
بررسی جامع اهداف قیمتی "سکه و دلار" از تاریخ 15 فروردین نشانه های تغییر روند در نمودار های دلار و به تبع آن سکه و طلا بروز نمود ...
۲۰:۰۸ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
صندوق توسعه بازار معجزه نمی‌کند صندوق توسعه بازار معجزه نمی‌کند یک کارگزار بورس خطاب به وزیر اقتصاد دولت که اخیراً سعی در حمایت از بازار از طریق صندوق توسعه دارد، گفت: این صندوق نمی‌تواند معجزه کند، بنابراین اگر شورای پول و اعتبار یا سازمان بورس قصد حمایت دارند، باید به تمام سرمایه‌گذاران اعتبار خرید دهند...
۱۲:۵۶ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
شورای پول و اعتبار برای تغییر نرخ سود بانکی به اجماع نرسید شورای پول و اعتبار برای تغییر نرخ سود بانکی به اجماع نرسید اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 93 بعدازظهر سه‌شنبه دوم اردیبهشت‌ماه با حضور اکثر اعضا برگزار شد، آنطور که از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد طی روزهای گذشته بر می‌آمد...
۱۲:۵۷ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
باید به سهامدار خرد بها داده شود باید به سهامدار خرد بها داده شود نرخ بهره نباید تاوان تورم را پس بدهد. بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه افت ماه های اخیر را پس از صعود زیاد یک ساله امری طبیعی تلقی می نمودند. اما نکته ای که در این بین حائز اهمیت است از بین رفتن اعتماد حقیقی های بازار می باشد...
۱۲:۳۸ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
ثبات بورس با ثبات متغیرهای کلان اقتصادی اسلامی بیدگلی مطرح کرد: ثبات بورس با ثبات متغیرهای کلان اقتصادی با توجه به عملکرد خوب شرکت ها در 12 ماهه سال گذشته و همچنین افزایش قابلیت اتکا در صحت تحقق پیش بینی بودجه های سال 93، پیش بینی می کنم به مرور زمان شاهد بهبود روند معاملات در بازار سرمایه باشیم.
۱۲:۰۵ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
از بازار چه خبر؟ (2)
ویژه
از بازار چه خبر؟ (2) یکه تازی خریداران
۱۱:۵۵ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
بررسی آخرین وضعیت
ویژه
بررسی آخرین وضعیت "دتماد" در این نماد شاهد نوسانات پیاپی در محدوده ...
۱۲:۱۰ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
برنامه های سازمان جهت برگزاری هشتمین دوره نمایشگاه بازار سرمایه مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: برنامه های سازمان جهت برگزاری هشتمین دوره نمایشگاه بازار سرمایه نمایشگاه بازار سرمایه هر سال با حضور شرکت های کارگزاری، بیمه و بانک ها و با همراهی فعالان بازار سرمایه برگزار می شود که بنا بر اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بسترهای لازم جهت جذب سرمایه های جدید در بورس را فراهم می کند.
۱۱:۵۷ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ موج جدید تقاضا در بازار
۱۰:۳۰ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
عقب نشینی عقب نشینی "وصنعت" از ایران خودرو یک کارشناس گفت:در شرایطی بیشترین درصد سهام پرتفوی "وصنعت"به صنایع خودرو ،غذایی و شیمیایی تعلق دارد که طی امسال حجم سهام "ایران خودرو" در این پرتفوی از 10 درصد به 8 درصد کاهش می یابد.
۱۰:۲۸ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
"ومعادن"550 تومانی چگونه محقق می شود؟ این شرکت سهم هایی را در پرتفوی خود اضافه خواهد کرد که در بلند مدت از بازدهی مناسبی برخوردار باشند .
۱۰:۲۱ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
بررسی افق سودآوری بررسی افق سودآوری"حسینا" در 2 سناریو داود فردوسی با ارایه تحلیلی از شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در دو سناریو روند سودآوری این شرکت را بررسی کرده است.او هم اکنون در واحد تحلیلگری شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا مشغول به کار است.
۰۹:۵۶ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
موقعیت فعلی
ویژه
موقعیت فعلی "وساخت" وساخت تنها در صورت نفوذ به زیر محدوده ...
۰۹:۴۹ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
زیان چهار ماهه بورس بازان معادل دو سال یارانه ایرانیان !!! افت ارزش بورس را بیشتر درک کنید زیان چهار ماهه بورس بازان معادل دو سال یارانه ایرانیان !!! پیمانه قیمت سهام بورسی در حالی از 92.10.15 سرریز شد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سهام اکثر صنایع و شرکت های بورسی به ارزشی بیشتر از ارزش ذاتی آنها رسیده بود و همین امر بهانه ای شد برای آغاز اصلاح و سپس ریزش قیمت ها.
۰۹:۲۵ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
نشانه های مثبت  بازار ...
ویژه
نشانه های مثبت بازار ... هم اکنون با توجه به عرضه های بسیار پرحجم روز گذشته ...
۰۹:۲۹ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
کف مناسب قیمتی در ...
ویژه
کف مناسب قیمتی در ... با توجه به حرکت های رفت و برگشتی سریع در سهام شرکت ...
۰۹:۲۳ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
کمک صندوق توسعه به نقد شوندگی برخی نمادها مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه : کمک صندوق توسعه به نقد شوندگی برخی نمادها مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه تأکیـد کرد:‌ روز سه شنبه به تنهایی کار بازارگردانی 32 نماد را انجام دادیم که در این میان شرکت‌هایی از صنایع مختلف مانند معدنی، پتروشیمی، پالایشی، شیمیایی، بانک‌ها و برخی نمادهای فرابورسی حضور داشتند؛ هر جای بازار که نیاز باشد، کمک خواهیم کرد.
۰۹:۱۶ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
شنیده های ویژه از
ویژه
شنیده های ویژه از " کروی " بر اساس اخبار و شنیده ها ...
۱۹:۰۳ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
صندوق توسعه بازار به کمک بورس می آید عضو شورای عالی بورس؛ صندوق توسعه بازار به کمک بورس می آید در جلسه روز گذشته شورای عالی بورس مقرر شد تا بین 40 تا 50 هزار میلیارد ریال وارد صندوق توسعه شود که 50 درصد آن توسط بانک ها، 30 درصد توسط بازار سرمایه و 20 درصد توسط بیمه ها تامین می شود.
۱۱:۴۹ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
از بازار چه خبر؟ (2)
ویژه
از بازار چه خبر؟ (2) نگاهی به معاملات نیمه دوم بازار
۱۱:۲۴ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
مأموریت اصلی صندوق توسعه بازار سرمایه مأموریت اصلی صندوق توسعه بازار سرمایه وجود یک صندوق توسعه دارای پشتوانه مالی مناسب این اطمینان را برای سهامداران فراهم می­کند که در شرایطی که بازار بنا به دلایل مختلفی، ازجمله مسائل روانی، از نظر نقدشوندگی دچار مشکل می­شود، صندوق در جانب تقاضا و یا عرضه، در چارچوب راهبردهای تدوین شده برای آن، در بازار ورود پیدا کرده و در جهت تقویت نقدشوندگی بازار اقدام خواهد کرد.
۱۰:۵۷ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
تكليف قیمت سیمان فردا مشخص می‌شود تكليف قیمت سیمان فردا مشخص می‌شود دبیر انجمن سیمان با بیان اینکه براساس رایزنی‌هایی که با وزارت صنعت داشته ایم، فردا (چهارشنبه) قیمت سیمان تعیین تکلیف خواهد شد...
۱۰:۵۰ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
پرسش و پاسخ
ایستگاه تحلیل تکنیکال
مصطفی مصری پور نمایی تکنیکی از "شلعاب" نمایی تکنیکی از
ویژه
تکنیکال لعابیران
محمدیوسف ساجد نمایی صعودی از یک "ساختمانی" نمایی صعودی از یک
ویژه
با توجه به الگوهای مناسب صعودی و تکرار آنها در سهام شرکت ...
شاهین محلوجی تحلیلی بر روند تکنیکالی تکنو ... تحلیلی بر روند تکنیکالی تکنو ...
ویژه
با توجه به چارت فوق و الگوی شکل گرفته ...
محمدیوسف ساجد نمایی تکنیکالی از "دتماد" نمایی تکنیکالی از
ویژه
حرکت هماهنگ فعلی دتماد در داخل ...
محمدیوسف ساجد نمایی تعدیلی از "پردیس" نمایی تعدیلی از
ویژه
در نمودار تعدیل شده و پس از اعمال افزایش سرمایه ...
مصطفی مصری پور نگاهی تکنیکی به "وملت" نگاهی تکنیکی به
ویژه
سرمایه گذاری ملت
محمدیوسف ساجد الگوی صعودی "یک خودرویی" الگوی صعودی
ویژه
الگوی سر و شانه کف در هر دو نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده ...
مصطفی مصری پور الگویی هارمونیک در... الگویی هارمونیک در...
ویژه
تشکیل الگوی خفاش.
ایستگاه تحلیل بنیادی
مصطفی مصری پور "ترین" های بازار کدامند؟
ویژه
نگاهی آماری به برترین های بازار
اکبر شاملو کاظمی نگاهی به اطلاعات مالی "بکام" نگاهی به اطلاعات مالی
ویژه
با تشکر از مشارکت کاربر گرامی جناب کاظمی.
مصطفی مصری پور نگاهی بنیادی به "اعتلا" نگاهی بنیادی به
ویژه
به مناسب عرضه قریب الوقوع سرمایه گذاری اعتلا البرز
محمدیوسف ساجد روند سودآوری "غپینو" روند سودآوری
ویژه
پیش بینی روند سودسازی غپینو از سال 92 تا 95
مصطفی مصری پور نگاهی بنیادی به (ملت) نگاهی بنیادی به (ملت)
ویژه
ارزشگذاری از روش تخمین ارزش داراییها.
ایستگاه خبر
ایستگاه دانلود
نظرسنجی
آیا به آینده مثبت بازار بورس امید دارید؟
بله
خیر
تا حدودی
مردد هستم
آمار بازدید
بازدید امروز: 361
بازدید دیروز: 1951
بازدید هفته گذشته: 12939
بازدید ماه گذشته: 0