فرآور
6100 6228
وبملت
2011 2065
وآذر
1916 1843
غدام
6090 5931
وسپه
2390 2371
غدشت
10097 9709
خزاميا
1180 1226
وتوصا
1800 1826
وايران
1962 2027
تكنو
1721 1728
رتكو
10689 10278
ثمسكن
1670 1713
سشرقح
1000 1000
سفانو
5500 5636
ساراب
2290 2303
فخاس
6978 7268
خپويش
18832 19616
كاما
10514 10550
زمگسا
28000 27908
لپارس
3435 3303
فخاسح
5240 4875
ثشرق
1839 1925
غمهرا
7490 7202
شفاراح
9052 9628
وملت
675 672
سشمال
2862 2900
وپخش
15419 15843
ورنا
1119 1133
وخارزم
1440 1450
خمحور
1608 1547
خاهن
1991 2039
شاراك
7780 7890
دزهراوي
45000 45781
كطبس
3863 3735
فسپا
4997 5205
پارسيان
2290 2283
وپاسار
1685 1700
كپارس
8854 8781
پسهند
8690 8678
سصفها
13168 13716
وسكاب
1220 1218
كهرام
2340 2344
دسينا
12671 13198
شپاكسا
4901 4948
شپترو
4220 4228
وبيمه
1510 1500
سرود
4810 4706
داسوه
10902 10914
خريخت
2097 2030
ملت
2086 2171
وبشهر
3066 3131
شنفت
12749 12670
سنير
20417 20417
قهكمت
3305 3442
پرديسح
304 303
خلنت
2959 2846
پرديس
1180 1171
قزوين
3080 2969
وصناح
955 1037
سكرما
8521 8492
سفارس
2830 2881
تمحركه
2154 2072
حپترو
2670 2753
كخاك
13200 12693
شاملا
11250 11454
غبهنوش
7322 7041
خمهر
2360 2434
وتوسم
3110 3103
خنصير
5000 4929
كچاد
5876 5922
دفرا
8371 8642
غپينو
5115 5285
خكمك
2066 2144
تايرا
4299 4259
كفپارس
4785 4601
دكيمي
6241 6325
كنور
6088 6341
بنيرو
6220 6367
غشهد
2015 2068
كسرام
7618 7325
فاراك
4790 4989
وليز
2005 2015
مشير9412
100 100
بموتو
7750 7665
ثاژن
4428 4562
درازك
25100 24482
حتوكا
3072 3097
بكام
1750 1718
تاپيكو
5160 5205
شبهرن
22401 22184
كروي
2477 2526
اخابر
2589 2633
ختراك
1920 1990
ولغدر
1916 1957
پكرمان
8899 9188
دكوثر
4220 4239
پارسان
7895 7936
سكارون
5940 5803
كفرا
15670 16137
مرقام
2630 2668
چافست
11403 11464
پدرخش
3940 3897
كترام
2449 2355
غالبر
1980 2046
خزرح
717 752
كساوه
12300 12459
فارس
14529 15081
فلامي
2783 2898
ونيكي
1829 1767
وساخت
3100 3178
مساپا955
100 100
وغدير
6710 6864
خبهمن
1530 1568
سشرق
2084 2085
شكربن
3193 3326
خاهن2
2057 2039
خفنر
2611 2511
وبصادر
789 801
كساپا
2546 2648
وبوعلي
2100 2118
غسالم
2564 2466
حفاري
4999 5129
فخوز
6861 7006
كسعدي
4994 5202
دلقما
3747 3903
تيپيكو
5950 5994
شمواد
3250 3274
نمرينو
12510 12853
قشرين
6445 6208
لبوتان
2023 1946
تكمبا
2120 2094
فجام
13100 12734
ستران
3800 3853
ثفارس
3620 3107
شسينا
12496 12017
غگرجي
8770 8435
غشان
6130 6347
خوساز
2200 2215
شپلي
1328 1308
كحافظ
3825 3953
سبهان
35072 35668
كلوند
2350 2354
خزر
1790 1810
وپارس
2782 2783
دجابر
7622 7670
واتي
3595 3683
خچرخش
1835 1826
ونفت
2677 2707
فجر2
11879 12373
غپاك
4371 4484
قنقش
9011 9235
دتماد
16500 16540
فاما
5706 5943
ساربيل
14683 15294
غاذر
3630 3601
حفارس
1857 1858
فملي
2500 2511
سپاها
1750 1734
كگل
5279 5279
شيران
7000 7190
قشكر
2080 2070
خشرقح
895 972
فولادح
1420 1413
وصندوق
3900 3932
خمحركهح
840 885
وساپا
1113 1139
كرماشا
7004 7018
شيراز
7630 7722
شلعاب
3901 4043
خمحركه
1900 1900
قصفها
4600 4605
رانفور
10340 10357
شدوص
4118 4248
فولاژ
3100 3148
رتاپ
8550 8444
سهگمت
5310 5278
پتاير
3900 3264
خاذين
2951 2840
خپارس
760 791
غبشهر
5964 6056
كبافق
4436 4540
قمرو
5451 5242
كنورح
4318 4330
دسبحا
7300 7430
شفارس
5832 6075
شگل
8990 8645
آكنتور
12439 12957
غچين
16608 17300
خساپا
1299 1339
قثابت
2394 2302
وسينا
1885 1899
ولساپا
2210 2242
خرينگ
2800 2745
فولاد
2498 2537
بترانس
4580 4680
وصنا
2127 2204
وتوكا
5000 5003
ونوين
2225 2247
بسويچ
3700 3590
خعتبار
2265 2178
وكار
2350 2398
وبانك
4685 4701
دانا
1460 1439
فلوله
1933 1940
خگستر
3229 3242
دعبيد
7900 7930
شسپا
14800 14913
كاذر
6100 6042
وانصار
2300 2314
شتهران
13700 13558
دامين
13321 13690
ختور
4821 4866
كمنگنز
5647 5430
آسيا
1258 1274
خكاوه
769 761
غدامح
4169 4094
سغرب
5160 5139
واميد
3823 3915
چكارن
4969 4778
وپاسارح
631 645
فسرب
1894 1954
فروس
3188 3320
وتوشه
3339 3425
لسرما
2734 2676
فنورد
6550 6747
دفارا
10700 10910
قلرست
33700 34189
كرازي
3614 3475
خموتور
2216 2131
وصنعت
2155 2164
كپشير
6222 6379
پلاسك
1292 1345
فنوال
4254 4337
والبر
4525 4613
ومعادن
2805 2698
خكار
4900 4867
وپترو
2332 2394
ثاباد
1930 1976
غشاذر
1350 1400
دالبر
10100 10028
حكشتي
4720 4664
سقاين
27540 27950
دابور
17570 17578
غشصفا
6050 6109
شكلر
4599 4487
تكشا
6500 6558
كگاز
5790 5794
ونيرو
1440 1486
پاكشو
8985 8970
بالبر
1925 1851
شاراكح
6178 6246
لابسا
5025 5068
قنيشا
4170 4010
ثشاهد
1998 2025
پاسا
16091 15643
خشرق
2151 2240
وتجارت
1005 1005
چفيبر
5095 5242
فايرا
4397 4325
شفن
26400 26336
لخزر
7284 7004
خودرو
2500 2578
مداران
2331 2268
شلعابح
2584 2680
ددام
12316 11843
ثامان
1678 1658
فاسمين
3870 3901
فباهنر
2599 2550
قپيرا
5140 5171
خاور
723 731
رمپنا
7040 7187
كهمدا
7400 7509
كماسه
7146 6872
شفارا
11100 11460
دارو
7451 7303
وتوس
3098 3150
صنوين
11031 10963
فپنتا
11787 11334
همراه
31401 31955
ديران
7030 7079
بشهاب
16274 15649
بكاب
13011 12511
البرز
1172 1155
ختوقا
2645 2641
دپارس
33698 33506
ولصنم
2144 2161
ورود اعضا
نام كاربري (ایمیل):
كلمه عبور:
ایستگاه نمای بازار
عملکرد سه ماهه "پتایر" عملکرد سه ماهه "پتایر" طی 3 ماهه نخست سال مالی 93 ، مبلغ 42ریال زیان محقق کرد و همچنین...
مصطفی مصری پور نمای بازار سه شنبه 4 شهریور نمای بازار سه شنبه 4 شهریور
ویژه
شاخص باز هم در جا زد
تعدیل مثبت "سفارس" تعدیل مثبت سیمان فارس و خوزستان پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94 را ...
"غالبر" زیان شناسایی کرد غالبر درجدید ترین گزارش خود در سه ماهه نخست...
تعدیل مثبت "قنقش" تعدیل مثبت "قنقش" در نامه ارسالی خود به بورس اعلام کرده که با...
مصطفی مصری پور نمای بازار دوشنبه 3 شهریور نمای بازار دوشنبه 3 شهریور
ویژه
خوش بینی در گروه خودرو
مصطفی مصری پور نمای بازار یکشنبه 2 شهریور نمای بازار یکشنبه 2 شهریور
ویژه
شاخص بدون تغییر
مصطفی مصری پور نمای بازار شنبه 1 شهریور نمای بازار شنبه 1 شهریور
ویژه
حمایت نسبی از گروه خودرو
ایستگاه نقطه طلایی من
شنیده های با اهمیت
ویژه
شنیده های با اهمیت "ومعادن" بر اساس شنیده ها ومعادن قرار است تهيه سنگ آهن را برای ...
۱۱:۵۷ ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
نزدیک شدن برنامه افزایش سرمایه مدیر مالی شرکت کمباین سازی ایران عنوان کرد: نزدیک شدن برنامه افزایش سرمایه "تکمبا" به زمان اجرا مراحل اجرای برنامه افزایش سرمایه این مجموعه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در مراحل پاياني خود مي باشد.
۱۰:۲۵ ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ عرضه صفوف خودرویی
۱۰:۱۰ ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
تحرکات در مچینگ
ویژه
تحرکات در مچینگ پیش گشایش بازار
۰۸:۴۲ ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
صبحانه بورسی چهارشنبه 5 شهریور
ویژه
صبحانه بورسی چهارشنبه 5 شهریور پیش بینی بازار امروز
۰۸:۰۸ ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
همگام با حقوقی های بازار
ویژه
همگام با حقوقی های بازار خرید و فروش حقوقی ها (3 شهریور )
۰۸:۱۳ ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
Zoom
ویژه
(5 شهریور) Zoom پیش بینی سهام مثبت امروز ...
۰۷:۵۶ ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ یکه تازی قطعه سازان
۱۰:۵۸ ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
بازدهی منفی 89 درصد صندوقها / سه صندوق برتر بورس در بررسی عملکرد صندوق ها طی یک ماه اخیر بدست آمد: بازدهی منفی 89 درصد صندوقها / سه صندوق برتر بورس بازار سرمایه از کمبود نقدینگی و فعالیت کم حقوقی ها رنج می برد. عدم ثبات در تصمیم گیری مسئولین اقتصادی کشور نیز منجر شده که سهامداران در بازار سرمایه نسبت به انتشار اخبار موثق، عکس العمل خاصی از خود نشان ندهند.
۱۰:۴۸ ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
طوفان بازار ؛ همراه با فرصت ورود طلایی
ویژه
طوفان بازار ؛ همراه با فرصت ورود طلایی بازار سهام امروز به نرمی و با عرضه پرحجم در سهم های پیشنهادی آغاز شد ولی در ادامه ...
۰۹:۲۴ ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
نفوذ به مقاومت برای مرتبه دوم
ویژه
نفوذ به مقاومت برای مرتبه دوم نمادی از گروه...
۰۹:۲۰ ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
تحرکات در مچینگ
ویژه
تحرکات در مچینگ پیش گشایش بازار
۰۸:۴۳ ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
سال مالی مدیر مالی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان عنوان کرد: سال مالی "پارسان" تغییر می کند "پارسان" طی مدت مذکور توانسته 40درصد از بودجه خود را پوشش دهد که این مسئله نیز عمدتاً به دلیل تاخیر در برگزاری مجامع شرکتهای نفت تبریز و نفت شیراز بوده است.
۰۸:۰۶ ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
صبحانه بورسی سه شنبه 4 شهریور
ویژه
صبحانه بورسی سه شنبه 4 شهریور پیش بینی بازار امروز
۰۷:۵۵ ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
Zoom
ویژه
(4 شهریور) Zoom پیش بینی سهام مثبت امروز ...
۰۸:۰۰ ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
صعود اکثر سهام تحلیلی و پیشنهادی
ویژه
صعود اکثر سهام تحلیلی و پیشنهادی بازار امروز نوید روزهای بسیار خوبی را برای اغلب سهام پیشنهادی ایستگاه بورس داشت ...
۱۶:۵۳ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
آخرین اخبار از شوینده ها
ویژه
آخرین اخبار از شوینده ها بنا بر آخرین اخبار دریافتی :
۱۱:۰۵ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
آخرین شنیده های
ویژه
آخرین شنیده های "خبهمن" شنیده می شود که با توجه به ...
۱۰:۰۳ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ رشد خفیف گروه خودرو
۰۹:۴۳ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
همگام با حقوقی های بازار
ویژه
همگام با حقوقی های بازار خرید و فروش حقوقی ها (1 شهریور )
۰۹:۰۱ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
پرسش و پاسخ
ایستگاه تحلیل تکنیکال
رحیم کریمی سهمي از جنس روي سهمي از جنس روي
ویژه
همانگونه كه در نمودار سهم نيز مشاهده مي نماييد سهم در حال تشكيل...
مصطفی مصری پور یک قطعه ساز زیر ذره بین یک قطعه ساز زیر ذره بین
ویژه
نمادی از گروه قطعه سازی
مصطفی مصری پور تحلیل سهام پیشنهادی کاربران (10) تحلیل سهام پیشنهادی کاربران (10)
ویژه
تکمبا و فنوال
كريمي بررسي روند تكنيكالي تمحركه بررسي روند تكنيكالي تمحركه
ویژه
همانگونه كه در نمودار سهم مشاهده مي نماييد، تمحركه پس از ...
مصطفی مصری پور تحلیل سیگنال خرید امروز تحلیل سیگنال خرید امروز
ویژه
تکنیکال سهام پیشنهادی امروز
نمای تکنیکالی از "مپنا" نمای تکنیکالی از
ویژه
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
مصطفی مصری پور مقاومتهای بعدی "آکنتور" مقاومتهای بعدی
ویژه
بررسی تکنیکی کنتورسازی
مصطفی مصری پور تحلیل سهام پیشنهادی کاربران (8) تحلیل سهام پیشنهادی کاربران (8)
ویژه
خزامیا و لسرما
ایستگاه تحلیل بنیادی
مصطفی مصری پور بهره واقعی تسهیلات مسکن چقدر است؟ بهره واقعی تسهیلات مسکن چقدر است؟
ویژه
محاسبه بهره مرکب اوراق تسه
مصطفی مصری پور تحلیل بنیادی شسپا تحلیل بنیادی شسپا
ویژه
نفت سپاهان با نماد شسپا
مصطفی مصری پور سهم کدام نهاد مالی را بخریم؟ سهم کدام نهاد مالی را بخریم؟
ویژه
نگاهی بنیادی به چهار سهم انرژی، بورس و فرابورس
مصطفی مصری پور "ترین" های بازار کدامند؟
ویژه
نگاهی آماری به برترین های بازار
اکبر شاملو کاظمی نگاهی به اطلاعات مالی "بکام" نگاهی به اطلاعات مالی
ویژه
با تشکر از مشارکت کاربر گرامی جناب کاظمی.
مصطفی مصری پور نگاهی بنیادی به "اعتلا" نگاهی بنیادی به
ویژه
به مناسب عرضه قریب الوقوع سرمایه گذاری اعتلا البرز
ایستگاه خبر
ایستگاه دانلود
نظرسنجی
آیا به آینده مثبت بازار بورس امید دارید؟
بله
خیر
تا حدودی
مردد هستم
آمار بازدید
بازدید امروز: 61
بازدید دیروز: 356
بازدید هفته گذشته: 6918
بازدید ماه گذشته: 6248